[email protected] 25 685-53-19 Pon - Pt 7:00 - 15:00
Baner Unia Europejska
Oficjalny serwis Gminy Parysów ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów, mazowieckie
Wywóz odpadów w 2016 r.
7 stycznia 2019

Miesiąc

Terminy wywozu odpadów komunalnych (zmieszanych i segregowanych) od właścicieli nieruchomości każdy ostatni czwartek miesiąca

Terminy otwarcia PSZOK każda druga sobota miesiąca od godziny 8:00 do 14:00

styczeń

28.01

09.01

luty

25.02

13.02

marzec

31.03

12.03

kwiecień

28.04

09.04

maj

24.05 (wyjątkowo wtorek)

14.05

czerwiec

30.06

11.06

lipiec

28.07

09.07

sierpień

25.08

13.08

wrzesień

29.09

10.09

październik

27.10

08.10

listopad

24.11

12.11

grudzień

29.12

10.12

 

 

Terminy zbiórki objazdowej zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych oraz opon (odpady należy wystawić przed posesję o godzinie 07:00) – 23 kwietnia oraz 22 październik.

Terminy opłat za odbiór odpadów – 31 marca, 30 czerwca, 30 września oraz 31 grudnia.

Szczegółowy harmonogram wywozu odpadów w 2016 r.

Informacja jak prawidłowo segregować odpady

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Ogólne zasady odbioru odpadów

Odpady z terenu Gminy odbiera firma Ekolider.

Odpady komunalne należy przygotowywać do odbioru w pojemnikach przystosowanych do obsługi przez śmieciarkę lub w workach o pojemności 60 l -120 l.

Odpady należy segregować zgodnie z obowiązującymi zasadami

Baterii, akumulatorów oraz sprzętu elektronicznego i elektrycznego nie wolno wyrzucać do odpadów zmieszanych – są to odpady niebezpieczne. Można je oddać w punktach ich zakupu lub w PSZOK (punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych).

Przeterminowane leki należy wyrzucać do pojemników w aptekach lub w PSZOK.

Mieszkańcy sami wyposażają swoje nieruchomości w pojemniki i worki.

W dniu odbioru odpadów  muszą być one wystawione przed posesję od godziny 07:00 lub musi być zapewniony dostęp do altan śmietnikowych od strony drogi, ulicy.

 

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych  (PSZOK) zlokalizowany przy ul. Garwolińskiej w Parysowie na terenie po kółku rolniczym.

W punkcie przyjmowane są:

1) przeterminowane leki i chemikalia,

2) zużyte baterie i akumulatory,

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

5) odpady budowlane i rozbiórkowe,

6) zużyte opony,

7) popiół.

 

OBOWIĄZKI MIESZKAŃCA DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI ZA ODPADY KOMUNALNE

Właściciel nieruchomości lub jej użytkownik zobowiązany jest do złożenia deklaracji w ciągu 14 dni od wystąpieniu jednej z przesłanek:

― zamieszkaniu na terenie naszej gminy,

― powstaniu odpadów komunalnych.

Składający deklarację dokonuje obliczenia miesięcznej opłaty za odpady komunalne:

1. W przypadku nieruchomości zamieszkałych należy uwzględnić liczbę osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość oraz odpowiednią stawkę opłaty:

– jeżeli osoba będzie prowadzić segregację odpadów stawka od osoby wynosi 5 zł;

– jeżeli osoba będzie oddawać wyłącznie odpady zmieszane – stawka od osoby wynosi 10 zł.

2. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych np. tam, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza lub funkcjonują jako domki letniskowe opłatę wylicza się wg stawek zapisanych w uchwae Rady Gminy w Parysowie nr XXI/136/2012 z dnia 27.12.2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. W przypadku gdy nieruchomość jest zamieszkała i prowadzona jest w niej działalność gospodarcza miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest sumą wyżej wymienionych opłat.

Kwota opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych określona zostaje przez mieszkańca w momencie składania deklaracji i obowiązuje do czasu zmiany deklaracji.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. W szczególności zgłaszać należy:

– zamieszkanie nowej osoby (np. po zawarciu związku małżeńskiego);

– wyprowadzenie się osoby;

– urodzenie dziecka;

– śmierć osoby;

– zmianę adresu zamieszkania osoby/osób;

– zamieszkanie w domu niezamieszkałym dotychczas;

– zamieszkanie w nowym budynku (niezależnie od tego czy został on oddany do użytku czy też nie)

Zgłoszenie następuje poprzez podpisanie nowej deklaracji wraz z wyjaśnieniem, co jest przyczyną zmiany ilości osób.

Jeśli nastąpi zmiana stawki, wówczas Urząd poinformuje mieszkańca o wysokości nowej stawki i kwocie nowej miesięcznej opłaty.

Wpłat dokonujemy na indywidualny numer konta lub w kasie Urzędu Gminy w następujących  terminach:

1) za miesiące styczeń, luty i marzec – do ostatniego dnia miesiąca marca;

2) za miesiące kwiecień, maj i czerwiec – do ostatniego dnia miesiąca czerwca;

3) za miesiące lipiec, sierpień i wrzesień – do ostatniego dnia miesiąca września;

4) za miesiące październik, listopad i grudzień – do ostatniego dnia miesiąca grudnia danego roku kalendarzowego.

 

BARDZO WAŻNE!

ZAŁOGI POJAZDÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE ZOSTAŁY ZOBOWIĄZANE DO PROWADZENIA KONTROLI ODBIERANYCH ODPADÓW W ZAKRESIE POPRAWNOŚCI PROWADZENIA ZADEKLAROWANEJ SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW.

Przypadki braku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, pomimo jej zadeklarowania oraz niewłaściwe prowadzenie segregacji odpadów będzie zgłaszane przez Wykonawcę do Urzędu Gminy Parysów, w celu wszczęcia postępowania nakładającego podwyższenie opłaty.

 

Dokumenty do pobrania:

harmonogram wywozu odpadów w 2016 r.;

informacja jak prawidłowo segregować odpady;

deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

uchwała Rady Gminy w Parysowie nr XXX/195/2013 w sprawie zmieniająca uchwałę nr XXI/136/2012 Rady Gminy w Parysowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej pojemności

Uchwała Rady Gminy w Parysowie nr XXI/136/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej pojemności

Uchwała Rady Gminy w Parysowie nr XXIII/158/2013 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Parysów

map

Urząd Gminy Parysów

Adres

ul. Kościuszki 28
08-441 Parysów

NIP

826-20-64-241

REGON

711582339

GODZINY PRACY

Pon - Pt: 7:00 - 15:00

Poprawny CSS!