Zespół interdyscyplinarny
13 maja 2020

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DO SPRAW PRZEMOCY W RODZINIE
GMINY PARYSÓW

Z dniem 19 grudnia 2011 r. powołany Zarządzeniem Wójta nr 62/2011 rozpoczął funkcjonowanie Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Parysów, w skład którego wchodzą przedstawiciele różnych instytucji, placówek, służb i organizacji pozarządowych zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Przewodniczącą Zespołu jest Pani Katarzyna Prokop

Siedziba Zespołu mieści się w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Parysowie, ul. Kościuszki 28, 08-440 Parysów.

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów prezentujących różne dziedziny, współpracujących ze sobą w celu budowania lokalnego systemu wsparcia dla rodziny zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz zsynchronizowania i wypracowania standardów współpracy przedstawicieli różnych grup zawodowych i społecznych pracujących i zajmujących się problematyką przemocy.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (zgodnie z art. 9b.ust 1 pkt. 2 Ustawy o PPwR – nowelizacja) jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

 1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
 2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
 4. rozpowszechnienie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym;
 5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny ma prawo przetwarzać dane osobowe w tym dane wrażliwe dotyczące osób objętych procedurą „Niebieskiej Karty”, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

W związku z tym może m. in. składać zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przemocy w rodzinie, zawiadamiać Sąd Rodzinny i Nieletnich o nieprawidłowej sytuacji opiekuńczo – wychowawczej dziecka oraz pozyskiwać informacje o członkach rodziny od instytucji i organizacji zaangażowanych w pomoc rodzinie w związku z problemem przemocy.

Akty prawne na podstawie których Zespół Interdyscyplinarny działa i funkcjonuje.

 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta.
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie
 5. Uchwała nr VIII/43/2011 Rady Gminy w Parysowie z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków ZI oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
 6. Zarządzenie Nr 62/2011 Wójta Gminy Parysów z dnia 19 grudnia 2011r w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Co to jest Niebieska Karta?

W przypadku podejrzenia występowania zjawiska przemocy domowej wszczynana jest procedura Niebieska Karta. Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu właśnie o tą procedurę. Obejmuje ona ogół czynności realizowanych przez służby w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy domowej.

Niebieska Karta to procedura stosowana przez Policję oraz Ośrodek Pomocy Społecznej, Ochronę zdrowia i Oświatę w celu lepszej ochrony osób, które stały się ofiarą przemocy domowej.

Procedura „Niebieskiej Karty” może być wszczęta bez zgody osób zaangażowanych w sytuację przemocy, w tym bez zgody osoby pokrzywdzonej. Jej celem jest zatrzymanie przemocy w rodzinie i uruchomienie zmiany zachowań pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i przywrócenia godności osobom słabszym, narażonym na skrzywdzenie.

Instytucjami uprawnionymi do pomocy w ramach procedury „Niebieska Karta” na terenie Gminy Parysów są:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zespół ds Prewencji Policji w Parysowie

Posterunek Policji w Pilawie

Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie

Zespół Placówek Oświatowych w Parysowie

NZOZ  „Spes” w Parysowie

GKRPA w Parysowie

Niebieskiej Karty nie zastępuje zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Wypełnienie Niebieskiej Karty nie jest równoznaczne z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa. Niebieska Karta dokumentuje sytuację, pokazuje skutki i stanowi ważny dowód w sprawie karnej, jednak jeżeli chcesz, aby sprawca został ukarany, potrzebne może być złożenie przez Ciebie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa na Twoją szkodę, chyba że Policja lub prokurator zajmą się sprawą z własnej inicjatywy. Ponadto po wypełnieniu Niebieskiej Karty Twoja sytuacja będzie stale nadzorowana przez Policję lub pracownika socjalnego.

Pamiętaj! Nic nie usprawiedliwia aktów przemocy. Sprawca każdego rodzaju przemocy powinien być pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

Twój Parasol

Twój Parasol to aplikacja mobilna dzięki której osoby narażone na sytuacje związane z przemocą w rodzinie mogą uzyskać wsparcie i informacje. Poza materiałami edukacyjnymi aplikacja umożliwia dostęp do bazy organizacji oferujących wsparcie. 

Aplikacja umożliwia również przesyłanie informacji o zdarzeniach przemocowych do ewentualnego wykorzystania później oraz możliwość kontaktu z wcześniej skonfigurowanym adresem email lub możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego. 

W celu zapewnienia dyskrecji użytkowania aplikacji – oficjalną częścią aplikacji jest zestawienie danych pogodowych odpowiednich do lokalizacji. 

P A M I Ę T A J, że na przerwanie przemocy domowej nigdy nie jest za późno.

Przemoc w rodzinie zwana także potocznie przemocą domową to jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie na szkodę bliskich lub zaniechanie działań koniecznych do ochrony ich zdrowia i życia. Działania te naruszają prawa i dobra osobiste członka rodziny (osoby najbliższej, a także innych osób zamieszkujących wspólnie lub wspólnie gospodarujących). Przemoc w rodzinie w szczególności naraża osoby bliskie na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, narusza ich godność osobistą, nietykalność cielesną, wolność i swobodę, w tym również osobiste normy związane z życiem seksualnym. Powoduje szkody na zdrowiu fizycznym, psychicznym, a także wywołuje cierpienie i krzywdy moralne u osób, które jej doznają.

Cechy przemocy domowej:

 •  INTENCJONALNOŚĆ – zamierzone działanie, mające na celu kontrolowanie i podporządkowanie sobie osoby doznającej przemocy w rodzinie;
 •  NIERÓWNOWAGA SIŁ – zdecydowane przewaga jednej ze stron w relacji (fizyczna również, ale przede wszystkim psychiczna);
 •  POWODOWANIE CIERPIENIA I BÓLU – narażanie zdrowia i życia na poważne szkody. Doświadczanie cierpienia i bólu powoduje, że ofiara traci zdolność do samoobrony;
 •  NARUSZANIE PRAW I DÓBR OSOBISTYCH – sprawca wykorzystując przewagę sił narusza podstawowe prawa (np. do stanowienia o sobie, nietykalności cielesnej, godności itp.)

Cykl przemocy

1. FAZA NARASTANIA NAPIĘCIA – zwykle trwa najdłużej; jest to faza, gdy do incydentów przemocy prawie wcale nie dochodzi lub są to zachowania nacechowana małą szkodliwością (np. tylko krytyczne uwagi). Jest to okres, gdy w sprawcy kumuluje się napięcie. Niejako „zbiera” on w sobie wszelkie trudne sytuacje, emocje, jakie przeżywa, a z którymi nie może sobie dać rady.

2. FAZA OSTYCH INCYDENTÓW PRZEMOCY (WYBUCHU) – faza trwająca najkrócej; jest to czas gdy dochodzi do gwałtownego wybuchu wszelkich uczuć, najczęściej sprawca wtedy jest najbardziej agresywny, a ofiara wzywa policję na interwencję. Zdarza się, że kobiety będące w związku ze sprawcą już długi okres czasu, znają go tak dobrze, że są w stanie przewidzieć, kiedy ta faza się zbliża, czasami nawet niejako ją prowokują, by mieć za sobą. Wiedzą bowiem, że po niej nastąpi:

3. FAZA MIESIĄCA MIODOWEGO – faza trwająca z różnym natężeniem w zależności od tego co akurat przeżywa sprawca, jak długo trwa sama przemoc itp. Jest to faza, w której (po rozładowaniu) sprawca czuje się bardzo dobrze i to samo okazuje swoim bliskim – jest czuły, kochający, troszczy się o bliskich, pomaga w domu, kupuje prezenty.

RODZAJ PRZEMOCY PRZYKŁADOWE ZACHOWANIA:

Przemoc psychiczna

 •  wyśmiewanie;
 •  narzucanie własnych poglądów;
 •  chłód emocjonalny;
 •  szantaż (w tym emocjonalny);
 •  stała krytyka;
 •  wmawianie choroby psychicznej;
 •  izolowanie od bliskich, znajomych, pracy;
 •  straszenie zrobieniem krzywdy sobie, ofierze, bądź ważnym dla niej osób;
 •  krzywdzenie zwierząt należących do ofiary;
 •  niszczenie ważnych, cennych przedmiotów będących własnością ofiary;
 •  domaganie się bezwzględnego posłuszeństwa;
 •  ograniczanie snu, pożywienia etc.;
 •  wyzywanie;
 •  poniżanie;
 •  upokarzanie;
 •  zawstydzanie;
 •  grożenie, itp.


Przemoc fizyczna

 •  popychanie;
 •  policzkowanie;
 •  szczypanie;
 •  kopanie;
 •  bicie otwarta ręka i pięścią;
 •  duszenie;
 •  rzucanie i bicie przedmiotami;
 •  parzenie;
 •  polewanie substancjami żrącymi;
 •  podtruwanie;
 •  porzucenie w niebezpiecznej okolicy;
 •  nieudzielenie pomocy;
 •  użycie broni;
 •  ciągnięcie za włosy itp.

Przemoc seksualna

 •  wymuszanie współżycia seksualnego;
 •  wymuszanie nieakceptowanych form współżycia;
 •  zmuszanie do oglądania materiałów pornograficznych;
 •  zmuszanie do obcowania seksualnego z innymi osobami;
 •  stręczycielstwo;
 •  krytyka zachowań seksualnych i ponizanie w tej sferze życia;
 •  sadystyczne formy współżycia seksualnego;
 •  patologiczna zazdrość itp.

Przemoc ekonomiczna

 •  odbieranie zarobionych pieniędzy;
 •  uniemożliwienie podjęcia zatrudnienia;
 •  nie zaspakajanie podstawowych, materialnych potrzeb członków rodziny;
 •  wydzielanie pieniędzy itp.

OSOBISTY PLAN AWARYJNY DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA

 

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Women’s Global Leadership Institute i poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym.

Skąd daty trwania Kampanii (25.11–10.12) 2021r

Wybrano dni pomiędzy 25 listopada, Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet a 10 grudnia, Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka, aby symbolicznie zaznaczyć związek pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszaniem praw człowieka i by podkreślić, iż przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka.

W obrębie tych 16 dni mieści się także m.in. 1 grudnia, światowy Dzień AIDS, oraz 6 grudnia, rocznica masakry w Montrealu. Poczytaj więcej o kluczowych datach Kampanii.

 

Czemu służy Kampania?

Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, zaangażowanych w Kampanię 16 Dni Akcji, jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez:

 • rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,
 • wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,
 • budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet,
 • zastosowanie metod pozwalających na rozwijanie i odkrywanie nowych i skutecznych strategii,
 • wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet,
 • tworzenie narzędzi nacisku na rządy, aby wywiązały się z obietnic powstrzymania przemocy wobec kobiet.

 

Temat przewodni Kampanii

Co roku Center for Women’s Global Leadership w porozumieniu z rzeczniczkami praw kobiet na całym świecie ustala temat kampanii i stara się go jak najszerzej propagować.

Przejdź do listy tematów dotychczasowych Kampanii.

 

Jak mogę się włączyć?

Istnieje wiele sposobów włączenia się w kampanię 16 Dni. Jako jednostka możesz włączyć w działania organizacji studenckiej, lokalnej, krajowej czy międzynarodowej i wspomagać organizowanie kampanii 16 dni lub też działać na własną rękę. Jeśli jesteś członkinią/członkiem organizacji czy instytucji możesz zaznajomić współpracowników/ce z celami kampanii i zachęcać ich do udziału i wsparcia. Możesz uczestniczyć w kampanii:

 • upowszechniając w swojej społeczności informacje o przemocy wobec kobiet poprzez organizowanie wszelkiego rodzaju zdarzeń, ulotki, plakat, spotkania, wykłady;
 • organizując trybunał, panel, warsztat, festiwal filmowy itp., koncentrujący się na problemach związanych z przemocą wobec kobiet;
 • przekazując wyrazy poparcia i solidarności osobom i organizacjom uczestniczącym w kampanii 16 dni.

Więcej informacji na temat możliwości włączenia się znajdziesz w Przewodniku dla nowych działaczy/działaczek, chcących zaangażować się w Kampanię.

Zapraszamy do współpracy: e-mail: 16dni@autonomia.org.pl