Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parysów.