Projekty UE
15 września 2022

Gmina Parysów uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo–gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Parysowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza”, Działanie 2.4. Dostosowanie do zmian klimatu, programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Typ projektów: Sprzęt i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami, nr FEMA.02.04-IP.01-002/23.

W ramach realizacji projektu zakupiony zostanie nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Parysów.

Okres realizacji projektu: od 31.10.2023 r. do 01.10.2024 r.

Zadania, które będą realizowane w projekcie:

  1. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Parysów w ramach zadania planuje się zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla potrzeb jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Parysowie należącej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
  2. Promocyjna akcja edukacyjna na temat zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych, której celem jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie konsekwencji jakie mogą powodować zmiany klimatu, sposobów przeciwdziałania i adaptacji, w tym promowania właściwych postaw i zachowań, zarówno zmniejszających wpływ człowieka na klimat, jak i właściwych w momencie wystąpienia katastrofalnych zjawisk pochodzenia naturalnego.
  3. Promocja projektu ma na celu wypełnienie obowiązków informacyjno-promocyjnych z uwzględnieniem źródeł jego współfinansowania.

Cel główny projektu: Wspieranie odporności i przystosowania się do zmian klimatu i zapobieganiu ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami poprzez zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla potrzeb jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Parysowie w gminie Parysów oraz przeprowadzenie akcji edukacyjnej na temat zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych dla lokalnej społeczności.

Cele szczegółowe:

Poprawa wyposażenia OSP Parysów;

Zwiększenie stopnia zabezpieczenia ludności przed zagrożeniami naturalnymi, w tym pożarami;

Zwiększenie świadomości ekologicznej lokalnej społeczności.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu: 1 507 980,00 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich 85 % tj.1 281 783,00 zł

Wysokość wkładu Gminy Parysów: 226 197,00 zł


Projekt ASI

Gmina Parysów brała udział w projekcie „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI)”.

Kwota dofinansowania projektu z EU: 78 609 814,36 zł