GKRPA
7 stycznia 2019

Gminna Komisja ds.  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W ramach Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz ofiar i sprawców przemocy w rodzinie – Dyżury psychoterapeuty, specjalisty psychoterapii uzależnień – mgr Mieczysława Mocha od dnia 27.03.2020 r. prowadzone będą telefonicznie

Dyżur pełni psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień  – mgr Mieczysław Moch tel. 508159850

Porady są bezpłatne.