Gospodarka odpadami
7 stycznia 2019

Informacja o zmianach w gospodarce odpadami komunalnymi na terenie Gminy Parysów na rok 2021

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XXVII/162/2020 Rady Gminy Parysów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała nr XXVII/157/2020 Rady Gminy Parysów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Ogólne zasady odbioru odpadów

Odpady z terenu Gminy odbiera firma Ekolider.

Odpady komunalne należy przygotowywać do odbioru w pojemnikach przystosowanych do obsługi przez śmieciarkę lub w workach o pojemności 60 l -120 l.

Odpady należy segregować zgodnie z obowiązującymi zasadami:

 • worek w kolorze zielonym służy do gromadzenia szkła oraz szklanych opakowań;
 • worek w kolorze żółtym służy do zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych, metalu oraz opakowań wielomateriałowych;
 • worek w kolorze niebieskim służy do gromadzenia papieru i tektury;
 • worek w kolorze brązowym służy do gromadzenia odpadów biodegradowalnych w tym odpadów zielonych;
 • pojemnik lub worek w kolorze czarnym służy do gromadzenia pozostałości po segregacji.

Baterii, akumulatorów oraz sprzętu elektronicznego i elektrycznego nie wolno wyrzucać do odpadów zmieszanych – są to odpady niebezpieczne. Można je oddać w punktach ich zakupu lub w PSZOK (punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych).

Przeterminowane leki należy wyrzucać do pojemników w aptekach lub w PSZOK.

Mieszkańcy sami wyposażają swoje nieruchomości w pojemniki i worki.

W dniu odbioru odpadów muszą być one wystawione przed posesję od godziny 07:00 lub musi być zapewniony dostęp do altan śmietnikowych od strony drogi, ulicy.

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych  (PSZOK) zlokalizowany przy ul. Garwolińskiej w Parysowie na terenie po kółku rolniczym.

W punkcie przyjmowane są:

1) przeterminowane leki i chemikalia,

2) zużyte baterie i akumulatory,

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

5) odpady budowlane i rozbiórkowe,

6) zużyte opony,

7) popiół.

OBOWIĄZKI MIESZKAŃCA DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI ZA ODPADY KOMUNALNE

Właściciel nieruchomości lub jej użytkownik zobowiązany jest do złożenia deklaracji w ciągu 14 dni od wystąpieniu jednej z przesłanek:

 • zamieszkaniu na terenie naszej gminy,
 • powstaniu odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. W szczególności zgłaszać należy zmianę ilości osób zamieszkujących nieruchomość:

– zamieszkanie nowej osoby (np. po zawarciu związku małżeńskiego);

– wyprowadzenie się osoby (należy dołączyć dokument potwierdzający opłacanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w innej Gminie);

– urodzenie dziecka;

– śmierć osoby;

– zmianę adresu zamieszkania osoby/osób;

– zamieszkanie w domu niezamieszkałym dotychczas;

– zamieszkanie w nowym budynku (niezależnie od tego czy został on oddany do użytku czy też nie);

– użytkowanie nieruchomości na cele rekreacyjno – wypoczynkowe;

– podjęcie działalności powodującej powstawanie odpadów komunalnych.

Zgłoszenie następuje poprzez podpisanie nowej deklaracji wraz z wyjaśnieniem, co jest przyczyną zmiany danych.

Składający deklarację dokonuje obliczenia miesięcznej opłaty za odpady komunalne:

1. W przypadku nieruchomości zamieszkałych należy uwzględnić liczbę osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość oraz odpowiednią stawkę opłaty:

– jeżeli osoba będzie prowadzić segregację odpadów stawka od osoby wynosi 13 zł;

– jeżeli osoba będzie oddawać wyłącznie odpady zmieszane – stawka od osoby wynosi 26 zł.

2. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych np. tam, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza opłatę wylicza się wg stawek zapisanych w uchwale Rady Gminy Parysów nr XII/56/2019 z dnia 27.06.2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

3. W przypadku gdy nieruchomość jest zamieszkała i prowadzona jest w niej działalność gospodarcza miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest sumą wyżej wymienionych opłat.

4. W przypadku domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe tylko przez część roku opłatę wylicza się ryczałtowo stosując stawkę wg uchwały Rady Gminy Parysów nr XIII/65/2019 z dnia 15.07.2019 r. zmieniającej uchwałę  Rady Gminy Parysów nr XII/56/2019 z dnia 27.06.2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty:

 • 165 zł na rok  – jeżeli jest prowadzona segregacja odpadów,
 • 300 zł na rok – jeżeli nie jest prowadzona segregacja odpadów.

Kwota opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych określona zostaje przez mieszkańca w momencie składania deklaracji i obowiązuje do czasu zmiany deklaracji lub zmiany stawki na terenie gminy Parysów.

Jeśli nastąpi zmiana stawki, wówczas Urząd poinformuje mieszkańca o wysokości nowej stawki i kwocie nowej miesięcznej opłaty.

Wpłat dokonujemy na indywidualny numer konta lub w kasie Urzędu Gminy:

1. W przypadku nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne ratalnie w następujących  terminach:

 1. za miesiące styczeń, luty i marzec – do 31 marca;
 2. za miesiące kwiecień, maj i czerwiec – do 30 czerwca;
 3. za miesiące lipiec, sierpień i wrzesień – do 30 września;
 4. za miesiące październik, listopad i grudzień – do 31 grudnia.

​2. W przypadku domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe całą kwotę opłaty w terminie do 30 września.

BARDZO WAŻNE!

ZAŁOGI POJAZDÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE ZOSTAŁY ZOBOWIĄZANE DO PROWADZENIA KONTROLI ODBIERANYCH ODPADÓW W ZAKRESIE POPRAWNOŚCI PROWADZENIA ZADEKLAROWANEJ SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW.

Przypadki braku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, pomimo jej zadeklarowania oraz niewłaściwe prowadzenie segregacji odpadów będzie zgłaszane przez Wykonawcę do Urzędu Gminy Parysów, w celu wszczęcia postępowania nakładającego podwyższenie opłaty.

UWAGI DOTYCZĄCE PRACY FIRMY ODBIERAJĄCEJ ODPADY (NP. O NIEODEBRANIU ODPADÓW) NALEŻY ZGŁASZAĆ DO URZĘDU GMINY NAJPÓŹNIEJ W TERMINIE 2 DNI ROBOCZYCH OD DNIA OSTATNIEJ ZBIÓRKI ODPADÓW.

Dokumenty do pobrania:

 1. harmonogram wywozu odpadów w 2019;
 2. informacja jak prawidłowo segregować odpady;
 3. deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 4. Uchwała Rady Gminy Parysów nr XII/56/2019 z dnia 27.06.2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty;
 5. Uchwała Rady Gminy Parysów nr XIII/65/2019 z dnia 15.07.2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Parysów nr XII/56/2019 z dnia 27.06.2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty;
 6. Uchwała Rady Gminy Parysów nr XII/60/2019 z dnia 27.06.2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Parysowie nr XX/101/2016 z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Parysów;
 7. Uchwała Rady Gminy w Parysowie nr XX/101/2016 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Parysów
 8. Uchwała Rady Gminy w Parysowie nr XXVI/136/2016 w sprawie  terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi