Gospodarka odpadami
7 stycznia 2019

Ogólne zasady odbioru odpadów

Odpady z terenu Gminy od 1 lipca 2013 r. do dnia dzisiejszego odbiera firma Ekolider z siedzibą Lucin 4, 08-400 Garwolin.

Odpady komunalne należy przygotowywać do odbioru w pojemnikach przystosowanych do obsługi przez śmieciarkę lub w workach o pojemności 60 l -120 l.

Odpady należy segregować zgodnie z obowiązującymi zasadami:

 • worek w kolorze zielonym służy do gromadzenia szkła oraz szklanych opakowań;
 • worek w kolorze żółtym służy do zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych, metalu oraz opakowań wielomateriałowych;
 • worek w kolorze niebieskim służy do gromadzenia papieru i tektury;
 • worek w kolorze brązowym służy do gromadzenia odpadów biodegradowalnych w tym odpadów zielonych;
 • pojemnik lub worek w kolorze czarnym służy do gromadzenia pozostałości po segregacji.

Baterii, akumulatorów oraz sprzętu elektronicznego i elektrycznego nie wolno wyrzucać do odpadów zmieszanych – są to odpady niebezpieczne. Można je oddać w punktach ich zakupu lub w PSZOK (punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych).

Przeterminowane leki należy wyrzucać do pojemników w aptekach lub w PSZOK.

Mieszkańcy sami wyposażają swoje nieruchomości w pojemniki i worki na pozostałości z sortowania.

Worki na odpady segregowane w kolorach zielony, żółtym, niebieskim i brązowym zapewnia Gmina w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W dniu odbioru odpadów muszą być one wystawione przed posesję od godziny 07:00 lub musi być zapewniony dostęp do altan śmietnikowych od strony drogi, ulicy.

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych  (PSZOK) zlokalizowany przy ul. Garwolińskiej 46 w Parysowie na terenie po kółku rolniczym, czynny jest raz w miesiącu zgodnie z powyższym harmonogramem.

W punkcie przyjmowane są:

 1. papier w tym opakowania z papieru i tektury,
 2. tworzywa sztuczne w tym opakowania z tworzyw sztucznych;
 3. metale w tym opakowania z metali,
 4. odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 5. szkło w tym opakowania ze szkła,
 6. meble i odpady wielkogabarytowe, w tym wyposażenie wnętrz, wiadra, skrzynki, miski, zabawki, meble ogrodowe, doniczki itp.
 7. zużyte opony,
 8. bioodpady,
 9. tekstylia i odzież w tym opakowania z tekstyliów,
 10. przeterminowane leki i chemikalia,
 11. zużyte baterie i akumulatory,
 12. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym: pralki, lodówki, telewizory, radioodbiorniki, komputery, kalkulatory, żarówki, lampy fluorescencyjne, świetlówki, lampy energooszczędne, termometry rtęciowe itp.,
 13. odpady niebezpieczne w tym: odpady farb i lakierów, rozpuszczalników, środków impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, opakowania po środkach ochrony roślin, nawozach, opakowania po aerozolach,
 14. odpady budowalne i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
 15. żużel i popiół z palenisk i kotłów CO,
 16. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki.

NOWA DEKLARACJA/ZMIANA DEKLARACJI

W przypadku nowo zamieszkałego budynku (nowy dom lub przeprowadzka do zakupionej nieruchomości), właściciel jest zobowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Jeżeli zmniejszenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest związane ze śmiercią mieszkańca, nową deklarację można złożyć w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

W szczególności zgłaszać należy zmianę ilości osób zamieszkujących nieruchomość:

– zamieszkanie nowej osoby (np. po zawarciu związku małżeńskiego);

– wyprowadzenie się osoby (należy dołączyć dokument potwierdzający opłacanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w innej Gminie);

– urodzenie dziecka;

– śmierć osoby;

– zmianę adresu zamieszkania osoby/osób;

– zamieszkanie w domu niezamieszkałym dotychczas;

– zamieszkanie w nowym budynku (niezależnie od tego czy został on oddany do użytku czy też nie);

– użytkowanie nieruchomości na cele rekreacyjno – wypoczynkowe;

– podjęcie działalności powodującej powstawanie odpadów komunalnych.

Zgłoszenie następuje poprzez podpisanie nowej deklaracji wraz z wyjaśnieniem, co jest przyczyną zmiany danych.

OBOWIĄZKI MIESZKAŃCA DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI ZA ODPADY KOMUNALNE

Składający deklarację dokonuje obliczenia miesięcznej opłaty za odpady komunalne:

1. W przypadku nieruchomości zamieszkałych należy uwzględnić liczbę osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość oraz odpowiednią stawkę opłaty:

– jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka opłaty od osoby wynosi 23 zł;

– jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka od osoby wynosi 69 zł.

2. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych np. tam, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza opłatę wylicza się wg stawek:

 • jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka za pojemnik:

a) o pojemności 120 l – 15,00 zł,

b) o pojemności 240 l – 30,00 zł,

c) o pojemności 1100 l – 137,50 zł,

d) o pojemności 5 m3 – 625,00 zł,

e) o pojemności 7 m3 – 875,00 zł,

f) o pojemności 10 m3 – 1 250,00 zł;

 • jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka za pojemnik:

a) o pojemności 120 l – 45,00 zł,

b) o pojemności 240 l – 90,00 zł,

c) o pojemności 1100 l – 412,50 zł,

d) o pojemności 5 m3 – 1 875,00 zł,

e) o pojemności 7 m3 – 2 625,00 zł,

f) o pojemności 10 m3 – 3 750,00 zł.

 3. W przypadku gdy nieruchomość jest zamieszkała i prowadzona jest w niej działalność gospodarcza miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest sumą wyżej wymienionych opłat.

4. W przypadku domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe tylko przez część roku opłatę wylicza się ryczałtowo stosując stawkę opłaty:

 • 190 zł na rok  – jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
 • 470 zł na rok – jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Kwota opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych określona zostaje przez mieszkańca w momencie składania deklaracji i obowiązuje do czasu zmiany deklaracji lub zmiany stawki na terenie gminy Parysów.

Jeśli nastąpi zmiana stawki, wówczas Urząd poinformuje mieszkańca o wysokości nowej stawki i kwocie nowej miesięcznej opłaty.

Skutki niedopełnienia obowiązku segregacji odpadów:

1. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz właściciela nieruchomości.

2. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta na podstawie powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, (w przypadku nieruchomości, zamieszkałych lub niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne), za rok (w przypadku nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjne), w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej,

Wpłat dokonujemy na indywidualny numer konta lub w kasie Urzędu Gminy:

1. W przypadku nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne ratalnie w następujących  terminach:

 1. za miesiące styczeń, luty i marzec – do 31 marca;
 2. za miesiące kwiecień, maj i czerwiec – do 30 czerwca;
 3. za miesiące lipiec, sierpień i wrzesień – do 30 września;
 4. za miesiące październik, listopad i grudzień – do 30 listopada.

​2. W przypadku domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe całą kwotę opłaty w terminie do 30 września.

BARDZO WAŻNE!

ZAŁOGI POJAZDÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE ZOSTAŁY ZOBOWIĄZANE DO PROWADZENIA KONTROLI ODBIERANYCH ODPADÓW W ZAKRESIE POPRAWNOŚCI PROWADZENIA ZADEKLAROWANEJ SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW.

Przypadki braku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, pomimo jej zadeklarowania oraz niewłaściwe prowadzenie segregacji odpadów będzie zgłaszane przez Wykonawcę do Urzędu Gminy Parysów, w celu wszczęcia postępowania nakładającego podwyższenie opłaty.

UWAGI DOTYCZĄCE PRACY FIRMY ODBIERAJĄCEJ ODPADY (NP. O NIEODEBRANIU ODPADÓW) NALEŻY ZGŁASZAĆ DO URZĘDU GMINY NAJPÓŹNIEJ W TERMINIE 2 DNI ROBOCZYCH OD DNIA OSTATNIEJ ZBIÓRKI ODPADÓW.

Na terenie Gminy Parysów brak jest punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych oraz zakładów przetwarzania takich odpadów. W 2020 r. odpady rolnicze folii i sznurka odbierała firma Strefa Surowce Wtórne Kamil Granis, ul. Staropolska 4, 05-311 Aleksandrówka.

Dokumenty do pobrania:

 1. harmonogram wywozu odpadów w 2024;
 2. informacja jak prawidłowo segregować odpady;
 3. deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 4. rejestr działalności regulowanej Gminy Parysów;
 5. informacja o miejscach zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;
 6. osiągnięte przez gminę poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
 7. Uchwała Rady Gminy Parysów nr XXIII/137/2020 z dnia 17 września 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 8. Uchwała Rady Gminy Parysów nr XL/256/2022 z dnia 29 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 9. Uchwała Rady Gminy w Parysowie nr XXVI/136/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie  terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 10. Uchwała nr XVI/82/2019 Rady Gminy Parysów z dnia 4 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Parysowie nr XXVI/136/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 11. Uchwała nr XVIII/97/2019 Rady Gminy Parysów z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Parysowie nr XXVI/136/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 12. Uchwała nr XXI/135/2012 Rady Gminy w Parysowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
 13. Uchwała nr XXVII/157/2020 Rady Gminy Parysów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty;
 14. Uchwała nr XXXVIII/237/2021 Rady Gminy Parysów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty;
 15. Uchwała nr XXIII/136/2020 Rady Gminy Parysów z dnia 17 września 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Parysów;
 16. Uchwała nr XL/255/2022 Rady Gminy Parysów z dnia 29 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Parysów;
 17. Uchwała nr XXXIX/245/2022 Rady Gminy Parysów z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.