Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
12 maja 2021

„Przebudowa (wymiana) sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Borowskiej w Parysowie

Część I obejmowała przebudowę (wymianę) sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Borowskiej w Parysowie” (odejścia do granicy pasa drogowego).

W ramach części I zadania wybudowano:

– sieć wodociągową z rur PE RC Ø 160 mm, o dł. =  300,00 mb,

– przyłącza wodociągowe z rur PE Ø 40 mm  w ilości 39 szt. o dł. = 252,00 mb.

Część II obejmowała rozbudowę sieci wodociągowej w ulicy Borowskiej w Parysowie” z przejściem pod Kanałem Parysowskim i włączenie jej do istniejącej sieci.

W ramach części II zadania wybudowano:

– sieć wodociągową z rur PE Ø 160 mm, o dł. = 54,70 mb.                                       

Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dofinansowanie 550 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji 629 164,07 zł„Przebudowa chodników na ul. Jana Pawła II w Parysowie

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmował:

1)    roboty rozbiórkowe,

2)    ustawienie opornika drogowego o wymiarach 25×12 cm na ławie betonowej z oporem – 120 m,

3)    wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji
0-31,5 mm gr. 8 cm – 20 m2,

4)    wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm, na podsypce cementowo – piaskowej gr. 4 cm – 433,5 m2,

5)    wykonanie 11 zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm, na podsypce cementowo – piaskowej gr. 4 cm – 110,00 m2,

6)    wykonanie odwodnienia w postaci ścieku ulicznego z kostki brukowej betonowej
gr. 8 cm w trzech rzędach (1 rębem, 2 na płask) na podsypce cementowo – piaskowej wraz z wykonaniem podbudowy gr. 15 cm pod ściek – 85 m,

7)    montaż barierek skrajnych mostowych – 40 m,

8)    regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych – 1 szt.,

9)    umocnienie skarp płytami EKO o wym. 60x40x8 cm – 20 m2.

Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dofinansowanie 62 046,00 zł

Całkowita wartość inwestycji 129 715,21


„Przebudowa drogi gminnej we wsi Parysów”

Długość przebudowanego odcinka 385 m.

Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dofinansowanie 208 808,98 zł

Całkowita wartość inwestycji 252 704,12 zł


„Przebudowa dróg gminnych – ul. Spokojna, ul. Żeromskiego i ul. Sienkiewicza w Parysowie”

Długość przebudowanych odcinków dróg 920 m.

Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dofinasowanie 491 191,02 zł

Całkowita wartość inwestycji 951 869,83 zł