OSP Łukówiec
7 stycznia 2019

OSP Łukówiec
Adres: Łukówiec 38A, 08-441 Parysów

Skład zarządu:

Prezes – Artur Woźniak

Wiceprezes – naczelnik – Stanisław Trojanek

Wiceprezes – Wiesław Piętka

Z-ca Naczelnika – Tadeusz Mróz

Sekretarz – Stanisław Piłka

Skarbnik – Sławomir Żurawek Gospodarz – Zbigniew Czajka

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Andrzej Trojanek

Członek– Sylwester Piętka

Członek – Mariusz Mariański

Historia OSP Łukówiec:

Ochotnicza Straż Pożarna w Łukówcu została założona na zebraniu w dniu 29 stycznia 1956 r. na którym obecnych było 42 mieszkańców, z inicjatywy Powiatowego Komendanta Straży Pożarnej w Garwolinie, Przewodniczącego Gromadzkiej Rady Narodowej w Parysowie, oraz Sekretarza Gromadzkiej Rady Narodowej. Do straży zapisało się wówczas 22 osoby. Komendantem OSP pierwszego zarządu został Tadeusz Trojanek, a sekretarzem Kazimierz Trojanek.

Początki działalności straży były trudne, iż straż nie posiadała ani odpowiedniego sprzętu gaśniczego, umundurowania, zaplecza na prowadzenie szkolenia, zwłaszcza w okresie zimowym. Jeszcze w roku 1956 przystąpiono do budowy remizy strażackiej.

W roku 1960  jednostka otrzymała samochód wojskowy marki „DODGE” firmy amerykańskiej wycofany z eksploatacji , który nie był w pełni dostosowany do wymogów straży. Samochód  ten wymagał dość częstych remontów, dlatego służył tylko do roku 1969 r. Następnie  zakupiono  wóz strażacki, a raczej przyczepę czterokołową przystosowaną do przewożenia strażaków i sprzętu przeciwpożarowego, a siłą pociągową były konie, a później ciągniki rolników – strażaków.

W roku 2002 z inicjatywy strażaków jak również w porozumieniu i uzgodnieniu z Urzędem Gminy postanowiono, że w Łukówcu będzie budowana remiza. Przez cały czas budowy strażacy jak również mieszkańcy wsi brali czynny udział przy budowie remizy.

7 czerwca 2007 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowo pobudowanej remizy strażackiej.

W 2010 roku zakupiono używany średni samochód strażacki marki Scania 93M, rok produkcji 1991.

Od momentu powstania do chwili obecnej aktywnie uczestniczy w działaniach ratowniczo – gaśniczych i zawodach sportowo – pożarniczych różnego szczebla. OSP Łukówiec posiada przeszkolonych druhów oraz do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych strażacy ochotnicy mają coraz nowocześniejszy sprzęt.

Liczebność straży wzrastała z roku na rok,  obecnie w jednostce zrzeszonych jest 30 członków zwyczajnych.

Pierwszy budynek OSP
Średni samochód strażacki marki Scania 93M, rok produkcji 1991
Uroczyste otwarcie nowo pobudowanej remizy strażackiej 7 czerwca 2007 roku

Uroczystość otwarcia i poświęcenia Domu Strażaka w Łukówcu w dniu 4 maja 2008 roku

Uroczystość rozpoczęła się o godz.10.30 zbiórką jednostek OSP przed Domem Strażaka
w Łukówcu i ustawieniem na placu. Druh Grzegorz Bielecki wprowadził strażaków na plac Uroczystości. Po złożeniu meldunku o gotowości pododdziałów OSP Prezesowi Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Garwolinie druhowi Stefanowi Gorze, który dokonał przeglądu pododdziałów.

Uroczystość prowadziła – Elżbieta Woźniak-Sionek, powitanie gości rozpoczęła słowami

„ Umiejmy żyć jasno, z honorem i dumnie

Ożywiać marzenia i spełniać swe sny

Więc trzeba świat kochać i strzec go rozumnie

Rycerze Floriana to My”

śpiewamy w hymnie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Tej tradycji strażacy są wierni od pokoleń. Czuwają by nieść pomoc w wypadku zagrożenia. Podejmują inicjatywy, by zmieniać na lepsze swe otoczenie. Zawsze wierni sztandarowi i idei służenia ludziom i Ojczyźnie. Należy podkreślić, że św. Florian jest od wieków czczony w Polsce i poza nią jako Patron strażaków, a więc tych, którzy wierni przykazaniu miłości
i chrześcijańskiej tradycji niosą pomoc bliźniemu w obliczu zagrożenia klęskami żywiołowymi. 2008 rok – to rok Bolesława Chomicza, wielkiego Polaka, patrioty, społecznika, twórcy ochotniczego ruchu strażackiego oraz wzmocnieni słowami Wielkiego Polaka Ojca Świętego Jana Pawła II „Strażacy trwać będą na posterunku, starając się wypełniać jak najlepiej swą służbę”.

Następnie w imieniu organizatorów: Wójta Gminy Parysów Kazimierza Sionka, Ochotniczej Straży Pożarnej w Łukówcu i mieszkańców tej miejscowości przywitała zaroszonych gości przybyłych na uroczystość:

1.Stanisławę Prządka Posła na Sejm RP

2.Mariana Piłkę Posła na Sejm I, III, IV i V kadencji

3.Grzegorza Woźniaka Starostę Powiatu Garwolińskiego

4.Marka Chciałowskigo Wicestarostę Powiatu Garwolińskiego

5.Stanisława Bryłkę Radnego Powiatu Garwolińskiego, Sekretarza Urzędu Gminy
w Parysowie

6.Stefana Gorę Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Garwolinie

7.Dariusza Sadkowskiego Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Garwolinie

8.Marka Świszcza Komendanta Powiatowej Policji w Garwolinie

9.Janusza Krawczyka Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Garwolinie

10.Waldemara Sabaka Wójta Gminy Górzno

11.Wiesława Gąskę Wójta Gminy Borowie

12.Bronisławę Ornat Dyrektora Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym
w Garwolinie

13.Leona Kostantego Komendanta Gminnego OSP w Parysowie

14.Roberta Przewłokę Kierownika Posterunku Policji w Parysowie wraz z pracownikami

15.Małgorzatę Oskroba Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Parysowie

16.Agnieszkę Bazydło Dyrektora Szkoły Podstawowej w Woli Starogrodzkiej

17.Katarzynę Nomirską Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie

18.Elżbietę Mucha Skarbnika Gminy Parysów

19.Stanisława Kostantego projektanta i inspektora nadzoru

20.Marka Dargasa z żoną Radcę Prawnego w Urzędzie Gminy Parysów

21.Elżbietę Brzyżek Sołtysa wsi Łukówiec

22.Stanisława Trojanka Naczelnika OSP w Łukówcu

23. Józefa Łubiana Wykonawcę hydrauliki i kanalizacji

24. Stanisława Grzegrzółkę wykonawcę elektryki

25.Jarosława Głaszczkę z Firmy ”CAMA”.

Szczególnie gorąco powitała wszystkich strażaków, Radnych Gminy Parysów, Sołtysów, Pracowników Urzędu Gminy w Parysowie, Wykonawców, Mieszkańców Łukówca, Dzieci
 i Młodzież, Wszystkich Uczestników dzisiejszych Uroczystości.

W tym miejscu pozwólcie państwo, iż wspomnę św. Pamięci Seweryna Badurka, Radnego Gminy Parysów z tej miejscowości, który bardzo zabiegał o budowę tego Domu Strażaka, wielki społecznik, oddany bezinteresownie w służbie dla innych.

Następnie odbyła się Msza Święta celebrowana przez księdza Proboszcza Włodzimierza Tendorfa

Po Mszy Świętej nastąpiło:

– przemówienie Wójta Gminy Kazimierza Sionka,

– odczytanie kroniki OSP, w Łukówcu przez Mariana Trojanka –Prezesa OSP w Łukówcu,

– przecięcie wstęgi przez:

1.Stanisława Trojanka Naczelnik OSP w Łukówcu

2.Elżbietę Brzyżek Sołtysa wsi Łukówiec

3.Kazimierza Sionka Wójta Gminy Parysów

4.Stefana Gorę Prezesa Oddziału Zarządu Powiatowego OSP w Garwolinie

5.Grzegorza Woźniaka Starostę Powiatu Garwolińskiego

6.Stanisławę Prządka Posła na Sejm RP

7.Mariana Piłkę Posła na Sejm I, II, IV i V kadencji.

Następnie Ks. Proboszcz Włodzimierz Tendorf dokonał poświecenia budynku oraz poświecenia strażaków i samochodów strażackich.

Na tę okoliczność wielu strażaków otrzymało odznaczenia: Złoty, Srebrny, Brązowy Medal „Za zasługi dla Pożarnictwa” .

W uznaniu dla dotychczasowej działalności strażaków z naszej gminy

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. mazowieckiego nadało odznaczenia najbardziej zasłużonym strażakom.

Dekoracji i wręczenia odznaczeń dokonali:

1.Stefan Gora Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP w Garwolinie

2.Dariusz Sadkowski Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie

3.Grzegorz Woźniak Starosta Powiatu Garwolińskiego.

Zaś Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP powiatu Garwolińskiego wyróżniło odznakami „STRAŻAK WZOROWY”.

Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego OSP w Parysowie nadało odznaki

„Za Wysługę Lat” 50 lat, 45 lat, 40 lat, 35 lat, 30 lat, 25 lat, 20 lat, 15lat, 10 lat, 5 lat.

Wręczenia dokonali:

Stefan Gora Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP w Garwolinie oraz

Kazimierz Sionek Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Parysowie.

Następnie przemawiali:

1.Stanisława Prządka

2.Grzegorz Woźniak

3.Stefan Gora

4.Dariusz Sadkowski

Listy gratulacyjne odczytała Elżbieta Woźniak-Sionek – od:

1.Waldemara Pawlaka Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP

2.Krzysztofa Tchórzewskiego Posła na Sejm RP

3.Teresy Wargockiej Posła na Sejm RP – życzenia telefoniczne

Dowódca Uroczystości druh Grzegorz Bielecki dokonał przegrupowania pododdziałów do uroczystej defilady.

Na zakończenie Panie z Koła Gospodyń Wiejskich i Zespołu Ludowego w Łukówcu zaśpiewały dla wszystkich zgromadzonych.

Niech podejmowane działania przynoszą wiele satysfakcji i będą inspiracją do dalszych działań w dziele humanitarnej służby ludziom, w myśl słów Bolesława Chomicza i strażackiej dewizy „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”

W imieniu organizatorów Wójta Gminy Parysów Kazimierza Sionka i OSP wraz z mieszkańcami wsi Łukówiec Pani Elżbieta Woźniak – Sionek podziękowała obecnym za udział w Uroczystości, w tym miejscu szczególne podziękowania skierowała do Pana Jana Sęka mieszkańca Łukówca za ogromny wkład pracy przy budowie oraz Radnym Gminy Parysów Tadeuszowi Mrozowi i Stanisławowi Trojankowi za pozyskiwanie środków na budowę obiektu.

Następnie zaproszeni goście udali się na spotkanie okolicznościowe.

Opracowała: Elżbieta Woźniak-Sionek


 

W sobotę, 10 czerwca 2023 roku, Pani Marszałek Janina Ewa Orzełowska przekazała sprzęt strażacki jednostce OSP Łukówiec w gminie Parysów. Jednostka otrzymała nowoczesną przecinarkę do stali i betonu, która będzie służyć jako ważne wyposażenie podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Przekazany sprzęt zapewni druhom większe bezpieczeństwo oraz zwiększy skuteczność ich działań.

Podczas uroczystości przekazania sprzętu, Pani Marszałek złożyła strażakom gratulacje oraz serdeczne podziękowania za ich bezinteresowną służbę na rzecz mieszkańców gminy.

W wydarzeniu uczestniczyła również Pani Wójt Bożena Kwiatkowska oraz strażacy, na czele z Prezesem dh Arturem Woźniakiem.

Serdecznie dziękujemy Pani Marszałek Janinie Ewie Orzełowskiej za przekazany sprzęt.