[email protected] 25 685-53-19 Pon - Pt 7:00 - 15:00
Baner Unia Europejska
Oficjalny serwis Gminy Parysów ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów, mazowieckie
Przetarg ustny nieograniczony
7 stycznia 2019

Wójt Gminy Parysów 
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Parysów, położonej w Parysowie przy ul. Kozłowskiej

 

1. Oznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa o łącznej pow. 0,5 ha, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: 152, dla której Sąd Rejonowy w Garwolinie prowadzi księgę wieczystą Nr KW 35188.

2. Opis nieruchomości i obciążenia nieruchomości:

Nieruchomość znajduje się blisko centrum wsi Parysów, za wsią w kierunku Siennicy przy drodze powiatowej Nr 2246W (Stara Wieś – Wólka Dłużewska – Parysów). Nieruchomość ma kształt zbliżony do równoległoboku, jest płaska. Na nieruchomości znajduje się budynek przemysłowy o powierzchni zabudowy 374 m2, o łącznej powierzchni użytkowej 383,32 m2, jednokondygnacyjny, z poddaszem użytkowym, murowany, wybudowany w 1950 r., będący w bardzo złym stanie technicznym, wymagający przeprowadzenia kapitalnego remontu lub wyburzenia. Konstrukcja budynku murowana w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne pełne z cegły, konstrukcja dachu drewniana, dach kryty blachą brak okien, drzwi, schodów wewnętrznych na poddasze. Działka jest częściowo ogrodzona, znajduje się brama wjazdowa metalowa, część placu i dróg utwardzone jest betonem, na działce znajduje się śmietnik i budynek garażowy w złym stanie technicznym. Zasilanie w wodę z wodociągu wiejskiego, własny osadnik ścieków.

Nieruchomość gruntowa nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi jak również nie jest przedmiotem zobowiązań.

3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Parysów:

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Parysowie Nr XIII/60/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parysów – działka Nr 152 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 3U – Tereny usług.

4. Cena wywoławcza nieruchomości: 155 000,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), w tym 23% podatku VAT.

5. Postąpienie wynosi: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) lub wielokrotność tej kwoty.

6. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 27 marca 2015 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Gminy w Parysowie przy ul. Kościuszki 28 (w pokoju nr 2 na parterze).

7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), na konto Urzędu Gminy w Parysowie, Bank Spółdzielczy w Garwolinie Filia Parysów Nr 57 9210 0008 0000 2509 2000 0010, w terminie do dnia 23 marca 2015 r. (w tym dniu kwota wadium winna znajdować się na koncie Urzędu Gminy w Parysowie) oraz przedłożenie komisji przetargowej:

1) dowodu wpłacenia wadium,

2) w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości. Małżonkowie biorą udział osobiście lub jeden z małżonków, okazując pełnomocnictwo współmałżonka,

3) w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku 
z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości, wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, właściwych pełnomocnictw,

4) w przypadku osób prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej – aktualnego (wystawionego nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem przetargu) wypisu z rejestru sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących.

8. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1380) wymagane jest zezwolenie wynikające z przepisów ww. ustawy.

9. Wpłacone wadium zostanie:

– zaliczone  na poczet  ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

– zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium  nie wygra przetargu,

– wadium ulegnie przepadkowi,  w razie uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej.

10. Oferent, który przetarg wygra jest zobowiązany do wpłaty ceny nabycia ustalonej w przetargu do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (przed podpisaniem umowy). Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłat sądowych ponosi nabywca.

11. Wójt Gminy Parysów zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnej przyczyny.

12. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Parysowie, ul. Kościuszki 28, pokój nr 10 – numer telefonu (25) 685 53 19, (25) 685 53 70.

Wójt Gminy Parysów
/-/ Bożena Kwiatkowska

1. Zdjęcia,

2. Mapa.

map

Urząd Gminy Parysów

Adres

ul. Kościuszki 28
08-441 Parysów

NIP

826-20-64-241

REGON

711582339

GODZINY PRACY

Pon - Pt: 7:00 - 15:00

Poprawny CSS!