[email protected] 25 685-53-19 Pon - Pt 7:00 - 15:00
Baner Unia Europejska
Oficjalny serwis Gminy Parysów ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów, mazowieckie
Ponowe wyłożenie studium
7 stycznia 2019

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE *)

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Parysów.

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Parysów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 24.03.2016 r. do 14.04.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Parysów w godzinach od 7oo do 15oo.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12.04.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Parysów o godz. 11oo.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium oraz prognozy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Parysowa.

Uwagi mogą być wnoszone:

–     w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Parysów, ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów,

–     za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected],

–     w formie ustnej do protokołu z dyskusji publicznej w Urzędzie Gminy Parysów, w pokoju Radnego na I piętrze,

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.05.2016 r.

 

Wójt Gminy Parysów
/-/ Bożena Kwiatkowska

Do pobrania: 

1. Studium Uwarunkowań I Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Parysów

2. Załącznik nr 2 do studium,

3. Załącznik nr 3 do studium,

4. Załącznik nr 4 do studium (centrum Parysowa),

5. Prognoza oddziaływania na środowisko,

6. Załącznik nr 1 do prognozy.

map

Urząd Gminy Parysów

Adres

ul. Kościuszki 28
08-441 Parysów

NIP

826-20-64-241

REGON

711582339

GODZINY PRACY

Pon - Pt: 7:00 - 15:00

Poprawny CSS!