[email protected] 25 685-53-19 Pon - Pt 7:00 - 15:00
Baner Unia Europejska
Oficjalny serwis Gminy Parysów ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów, mazowieckie
OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
3 lutego 2022

Wójt Gminy Parysów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania polegającego na wspieraniu i upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w 2022 roku.

Termin składania ofert upływa w dniu 24 lutego 2022 r. godz. 15.00

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Wójt Gminy Parysów ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

I. Opis rodzaju zadania: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Parysów  w 2022 roku”.

Cele zadania:

1) promocja sportu i aktywnego stylu życia;

2) zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z Gminy Parysów;

3) poprawa kondycji fizycznej i psychicznej mieszkańców Parysowa poprzez uczestnictwo, doraźne lub zorganizowane, we wszelkich formach aktywności fizycznej;

4) upowszechnianie kultury fizycznej;

5) osiąganie jak najwyższych wyników sportowych;

6) umożliwienie uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym dla mieszkańców Gminy Parysów.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania: 45 000 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji: postępowanie konkursowe będzie się odbywać zgodnie z trybem przeprowadzania otwartego konkursu ofert na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.). W otwartym konkursie ofert mogą brać udział organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 tej ustawy, prowadzące działalność statutową w zakresie działalności sportowej. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w trybie powierzenia wykonania zadania. W wyniku postępowania konkursowego do udzielenia dotacji wybrana zostanie jedna oferta. Oferty podmiotów, które nie rozliczyły w sposób prawidłowy przyznanej dotacji na realizację zadania publicznego w roku poprzednim, w tym nie złożyły sprawozdania końcowego, nie będą podlegały ocenie przez Komisję Konkursową.

IV. Termin i warunki realizacji zadania: środki finansowe stanowiące kwotę dofinansowania muszą być wykorzystane do dnia 31 grudnia 2022 r. i mogą zostać przeznaczone na opłaty związane z: transportem, wyżywieniem i zakwaterowaniem (w przypadku wyjazdowych meczy ligowych i towarzyskich, turniejów oraz zgrupowań sportowych), opieką medyczną i badaniami lekarskimi, zakupem środków doraźnej pomocy medycznej, opłatami związanymi z udziałem w rozgrywkach sportowych (opłaty rejestracyjne, związkowe licencje, zezwolenia), zakupem niezbędnego sprzętu sportowego, odzieży   i obuwia sportowego, kosztami organizacji i przeprowadzeniem zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, kosztami utrzymania i korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego i rozgrywania zawodników, wynagrodzeniem kadry szkoleniowej oraz delegacji sędziowskich, kosztami zabezpieczenia i ubezpieczenia imprez i zawodów, oraz wszelkimi innymi niezbędnymi kosztami związanymi z bezpośrednią realizacją zadania publicznego.

Zakres dofinansowania nie obejmuje: kosztów poniesionych przed dniem podpisania umowy,

kosztów zakupu gruntów, kosztów związanych z działalnością gospodarczą, kosztów związanych z działalnością polityczną, kosztów na pokrycie zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy, kosztów na realizację inwestycji.

V. Termin składania ofert:

1. Oferty konkursowe należy składać na formularzu oferty określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057) – Załącznik nr 1 do rozporządzenia. Niedopuszczalne jest nanoszenie jakichkolwiek zmian we wzorze formularza oferty. Przed wypełnianiem formularza oferty konieczne jest zapoznanie się z postanowieniami zawartymi w ogłoszeniu o konkursie na realizację zadania publicznego. Ofertę należy wypełnić komputerowo.

2. Formularz oferty oraz wszelkie wymagane regulaminem oświadczenia powinny być czytelnie podpisane przez osobę/osoby uprawnione do składania w imieniu oferenta oświadczeń woli, zgodnie z zasadami reprezentacji (tj. podpisane przez osobę/osoby wskazane do reprezentacji w dokumencie rejestrowym lub upoważnionego pełnomocnika w załączonym do oferty pełnomocnictwie lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez oferenta jego kopii). Za czytelne uważa się podpisy złożone podpisem odręcznym. Nie dopuszcza się składania podpisów przy użyciu faksymile (kopia podpisu odbita sposobem mechanicznym na dokumencie).

3. Wszystkie strony kopii dokumentów dołączonych do oferty powinny być czytelnie poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e do składania w imieniu oferenta oświadczeń woli. Poświadczenie powinno zawierać sformułowanie „za zgodność z oryginałem” i czytelny podpis/podpisy osoby/osób poświadczających. Dopuszczalne jest ponumerowanie wszystkich zadrukowanych stron kopii dokumentu oraz poświadczenie za zgodność z oryginałem na pierwszej lub ostatniej stronie dokumentu używając w tym celu sformułowania „za zgodność z oryginałem strony od … – d o ….” .

4. W przypadku zaistnienia zmian upoważnień w trakcie procedury konkursowej należy niezwłocznie, w formie pisemnej, poinformować o tym fakcie Wójta Gminy Parysów.

5. Należy poprawnie wypełnić Plan i Harmonogram działań. Kosztorys w ofercie musi być czytelny i logiczny.

6. Wszystkie pola oferty muszą zostać czytelnie wypełnione. W pola, które nie odnoszą się do oferenta, należy wpisać „nie dotyczy”.

7. Ofertę, o której mowa w pkt 1 wraz z załącznikami należy przesłać listem
poleconym (z dopiskiem na kopercie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2022 roku”) do Urzędu Gminy w Parysowie ul. Kościuszki 28,08-441 Parysów  w terminie do dnia 24 lutego 2022 r. do godz. 15.00 (liczy się data stempla pocztowego) lub dostarczyć ofertę w powyższym terminie osobiście.

8. Ofertę oraz załączniki należy składać w jednym egzemplarzu.

9. Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę, w ramach konkursu ofert.

10. Postępowanie konkursowe nie przewiduje składania ofert wspólnych.

11. Oferty niekompletne lub złożone na niewłaściwym formularzu nie będą rozpatrywane.

12. Złożone oferty nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie po upływie terminu ich składania.

13. Złożenie wniosku o uzasadnienie wyboru lub odrzucenia oferty możliwe jest w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert. Od decyzji Wójta Gminy nie przysługuje odwołanie.

14. Oferenci zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

1) prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty (wraz z oświadczeniami
znajdującymi się na końcu wzoru oferty), podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta;

2) załączniki: kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji potwierdzającej status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, potwierdzona za zgodność z oryginałem;

3) wyciąg ze statutu organizacji potwierdzający działalność w sferze pożytku, której dotyczy konkurs, podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji;

4)  w przypadku organizacji, które po raz pierwszy ubiegają się o otrzymanie dotacji z Gminy Parysów należy załączyć ostatnie, zatwierdzone przez odpowiedni organ organizacji, sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa).

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert:

1. Oferty rozpatruje właściwa Komisja Konkursowa powołana na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Parysów, która zobowiązana jest do sprawdzenia kompletności złożonych dokumentów pod względem formalnym, oceny merytorycznej oraz przedłożenia wyników konkursu Wójtowi Gminy Parysów.

2. Komisja rozpatruje każdą ofertę indywidualnie poprzez wypełnienie Karty Oceny Formalnej oraz Karty Oceny Merytorycznej. Oceny Formalnej dokonuje pracownik urzędu. Karty Oceny Merytorycznej wypełniają wszyscy członkowie Komisji. Liczba uzyskanych punktów przez oferenta stanowić będzie średnią wyciągniętą z ocen cząstkowych członków Komisji.

3. Każda oferta może maksymalnie uzyskać 56 punktów za spełnienie kryteriów merytorycznych.  Komisja ma prawo odrzucić oferty, które nie uzyskały minimum 50% możliwych punktów podczas oceny merytorycznej.

4. Oferty, które spełniają warunki formalne oraz które zostaną pozytywnie ocenione pod względem merytorycznym zostaną przedstawione Wójtowi Gminy Parysów celem podjęcia ostatecznej decyzji o udzieleniu oraz wysokości wsparcia.

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie do 28 lutego 2022 r. na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Parysów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

6. Przekazanie środków na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gmina Parysów, a podmiotem którego oferta została wybrana w wyniku postępowania konkursowego.

7. Wójt Gminy Parysów zastrzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny. Od odmowy przyznania dotacji odwołanie nie przysługuje.

8. Oferent, który otrzyma dotację, zobowiązany jest zakończyć realizację zadania
do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz przedstawić sprawozdanie finansowe i merytoryczne do dnia 15 stycznia 2023 r. na formularzu określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia
Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań
publicznych oraz worów sprawozdań z wykonania tych zadań. Sprawozdanie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Parysowie, ul. Kościuszki 28.

VII. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.:

na realizację ww. zadań  w 2021 r. wydatkowano kwotę 45 000,00 zł.

Wójt Gminy Parysów

/-/ Bożena Kwiatkowska

map

Urząd Gminy Parysów

Adres

ul. Kościuszki 28
08-441 Parysów

NIP

826-20-64-241

REGON

711582339

GODZINY PRACY

Pon - Pt: 7:00 - 15:00

Poprawny CSS!