[email protected] 25 685-53-19 Pon - Pt 7:00 - 15:00
Baner Unia Europejska
Oficjalny serwis Gminy Parysów ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów, mazowieckie
KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ NA TERENIE GMINY PARYSÓW W 2020 ROKU.
30 stycznia 2020

Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), oraz uchwały nr XVII/88/2019 Rady Gminy Parysów z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia „ Rocznego programu współpracy Gminy Parysów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Parysów.

I. Rodzaj zadania:


Konkurs ofert dotyczy zadań wymienionych poniżej, realizowanych na rzecz mieszkańców Gminy Parysów:

1. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Parysów, w tym:

1)  prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu tj.  piłka nożna oraz innych wynikających ze społecznego zapotrzebowania;

2) prowadzenie treningów i szkoleń mających na celu osiągnięcie wyników sportowych na różnych poziomach;

3) udział w sportowych reprezentacji Gminy Parysów w imprezach i zawodach sportowych na terenie Gminy Parysów i poza jej granicami ( rozgrywki lokalne, powiatowe, wojewódzkie);

4) zakup sprzętu i odzieży sportowej oraz pozostałych usług i zakupów niezbędnych w trakcie realizacji zadania;

5) organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych, zawodów sportowych, turniejów;

6)  promowanie i popularyzowanie kultury fizycznej jako formy spędzania wolnego czasu wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Wysokość środków na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Parysów wynosi 45 000 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji:


1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie które prowadzą działalność na rzecz mieszkańców Gminy Parysów.

2. Zlecenie zadania i przyznanie dotacji nastąpi z odpowiednim zastosowaniem przepisów: ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)  i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz innych właściwych przepisów.

3. Zlecenie zadania publicznego odbywa się w formie wspierania lub powierzenia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

5. Dotacja będzie przekazana w dwóch transzach.

6. Dotacja zostanie przekazana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy z obowiązkiem rozliczenia się z całości zadania po jego zrealizowaniu.

7. W przypadku przyznania dotacji w kwocie innej niż wnioskowana w ofercie, przed zawarciem umowy, oferent przedkłada zaktualizowany kosztorys i zakres rzeczowy zadania.

8. W przypadku rezygnacji przyznanej dotacji wnioskodawca powinien złożyć pisemnie oświadczenie (podpisane przez osoby uprawnione) w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia o uzyskaniu dotacji.

IV. Terminy i warunki realizacji zadania:


1. Termin realizacji zadania liczony jest od dnia publikacji zarządzenia Wójta Gminy Parysów.

2. Termin wydatkowania środków przekazany oferentom w ramach dotacji na realizację zadań publicznych liczony jest od dnia zawarcia umowy.

3. W wyjątkowych sytuacjach uzasadnionych specyfiką zadania, rozpoczęcie realizacji zadania może nastąpić przed zawarciem umowy. W takim przypadku koszty realizacji zadania, które poniósł referent przed zawarciem umowy będą podlegać refundacji przez Gminę Parysów, z zastrzeżeniem że refundacja nie obejmuje kosztów poniesionych przed dniem 1 stycznia 2020 roku.

4. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami i standardami w zakresie opisanym w ofercie.

V. Terminy składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć na druku zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2057 ).

2. Do oferty należy dołączyć:

– aktualny wyciąg z rejestru sądowego lub inne dokumenty potwierdzające wpis do właściwej ewidencji dotyczący statusu prawnego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności (działalność statutowa powinna odpowiadać zadaniu objętemu konkursem),

– kopię statutu podmiotu składającego ofertę, potwierdzoną za zgodność z oryginałem,

– oświadczenie zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert –  upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” w terminie do 14.02.2020 roku, do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Parysowie, ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów lub drogą pocztową na w/w adres. O terminie wpływu nie decyduje data stempla pocztowego, lecz wpłynięcie oferty do sekretariatu Urzędu Gminy w Parysowie.

4.Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu.

5.Załączone do oferty kopie dokumentów powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu.

6. Złożenie oferty do konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień ogłoszenia o konkursie.


VI. Termin dokonywania wyboru ofert, kryteria i tryb stosowanych przy wyborze ofert:


1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.02.2020 roku o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy w Parysowie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w tym samym dniu.

2. Ostateczną decyzję o wyborze ofert, bądź o odmowie przyznania dotacji podejmie Wójt Gminy.

3. Od decyzji w sprawie wyboru oferty i kwoty dotacji podmiotowi biorącemu udział w konkursie nie przysługuje odwołanie.

4. Odrzuceniu podlegają oferty nie spełniające wymogów i warunków zawartych w ogłoszeniu.

5. Wyniki konkursu będą zamieszczone na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w BIP – ie.

VII. Informacja dotycząca zrealizowanych przez Gminę Parysów  zadań będących przedmiotem otwartego konkursu ofert wraz z wysokością środków przeznaczonych na ich realizację  w roku ogłoszenia konkursu  i w roku poprzednim przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie:

1. Realizacja zadań publicznych w 2019 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Parysów:

  1. Nazwa oferenta: Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ Orzeł” Parysów, z/s w Parysowie ul. Sportowa 1;
  2. Przyznana kwota: 45.000,00 zł.

2.  W bieżącym roku w chwili ogłoszenia niniejszego konkursu Gmina Parysów nie zrealizowała zadań publicznych w zakresie przedstawionym w konkursie i nie przekazała dotacji na wymienione w ogłoszeniu zadanie.

VIII.  Postanowienia końcowe:

Dotowany Podmiot zobowiązany będzie do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.

IX. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO

informuję, że:

  1. [email protected].
  2. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Parysów.
  3. Pani/Pana dane osobowe: imię, imiona, nazwisko, adres zamieszkania lub zameldowania, numer telefonu kontaktowego, w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Parysów a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego jako podmiot przetwarzający, realizujący na rzecz administratora danych: zadania w zakresie utrzymania elektronicznego obiegu dokumentów system EZD w Urzędzie Gminy w Parysowie.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane  przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
  6. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  • Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, jednakże ich nie podanie uniemożliwia wzięcie udziału w otwartym konkursie ofert.

Wójt Gminy Parysów

/-/ Bożena Kwiatkowska

Do pobrania:

ZARZĄDZENIE NR 6/2020 WÓJTA GMINY PARYSÓW z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Parysów w 2020 roku.

INFORMACJA
o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania  publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Parysów  w 2020 roku

Wójt Gminy po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej, powołanej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Parysów  w 2020 roku, zgodnie z art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), informuje iż na w/w zadanie wpłynęła jedna oferta, złożona przez:

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Parysów

Środki finansowe przeznaczone na współfinansowanie zadania w roku 2020 – 45.000,00 zł.

Wójt Gminy Parysów
/-/ Bożena Kwiatkowska

map

Urząd Gminy Parysów

Adres

ul. Kościuszki 28
08-441 Parysów

NIP

826-20-64-241

REGON

711582339

GODZINY PRACY

Pon - Pt: 7:00 - 15:00

Poprawny CSS!