[email protected] 25 685-53-19 Pon - Pt 7:00 - 15:00
Baner Unia Europejska
Oficjalny serwis Gminy Parysów ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów, mazowieckie
Informacja
7 stycznia 2019

Szczegółowe informacje nt. dostępności do świadczeń w ww. programach, warunków kwalifikacji pacjentów, zakresu wykonywanych  świadczeń dostępne są na stronie internetowej Oddziału: www.nfz-warszawa.pl  w zakładce programy profilaktyczne. W trosce o prawidłowy przebieg udziału w poniższych programach profilaktycznych, Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ zaleca wcześniejsze ustalenie terminu wizyty. 

MAZOWIECKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

ul. Chałubińskiego 8
00-613 WARSZAWA
tel. 22 456 74 01

Program profilaktyki raka szyjki macicy
Program skierowany jest do kobiet w wieku od 25 do 59 lat, (przy określaniu wieku pod uwagę brany jest rok urodzenia) ubezpieczonych, które nie uczestniczyły w programie profilaktyki raka szyjki macicy w ciągu ostatnich 36 miesięcy, lub otrzymały pisemne wskazanie do następnego badania za 12 miesięcy
Porada na etapie podstawowym obejmuje: przeprowadzenie wywiadu, wypełnienie ankiety, pobranie materiału do badania cytologicznego, edukację w zakresie profilaktyki nowotworu szyjki macicy, wysłanie pobranego materiału wraz z wypełnioną ankietą do pracowni diagnostycznej, wręczenie przez lekarza pacjentce wyniku badania i decyzja co do dalszego postępowania, zalecenie ponownego zgłoszenia się na badanie po trzech latach w ramach programu. Jeżeli wynik badania jest prawidłowy, to na następne badanie cytologiczne w ramach programu należy zgłosić po 3 latach, chyba że na otrzymanym wyniku badania jest informacja o zgłoszeniu się na badanie za 12 miesięcy.
Jeżeli wynik badania cytologicznego wzbudzi jakiekolwiek wątpliwości lekarza, pacjentka zostanie skierowana na dalsze badania na etapie pogłębionym programu, który obejmuje: badanie kolposkopowe i ewentualne badanie histopatologiczne wycinków. Wykaz zakładów opieki zdrowotnej, które na podstawie zawartej umowy z Mazowieckim Oddziałem Funduszu realizują etap pogłębionej diagnostyki, przedstawiamy poniżej.

Kobiety, u których rozpoznano raka szyjki macicy zostaną skierowane (poza programem) na dalszą diagnostykę lub leczenie do świadczeniodawców posiadających z NFZ umowy w odpowiednich rodzajach świadczeń.
 

Program profilaktyki raka piersi
Program adresowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat.(przy określaniu wieku brany jest pod uwagę rok urodzenia) ubezpieczonych, które w ciągu ostatnich 24 czterech miesięcy nie uczestniczyły w programie.
Program daje możliwość wykonania i oceny mammografii w zakładach opieki zdrowotnej, które zawarły umowę z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim NFZ. Porada profilaktyczna w programie obejmuje: przeprowadzenie wywiadu i wypełnienie ankiety, badanie mammograficzne (2 x 2 zdjęcia mammograficzne wraz z opisem dokonanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie radiodiagnostyki), sporządzenie Karty badania mammograficznego
Jeśli wynik badania mammograficznego, wykonanego w ramach programu wzbudzi wątpliwości lekarza, skieruje on kobietę na dalszą diagnostykę w ramach programu, a jeśli okaże się to konieczne na dalsze leczenie w szpitalu lub przychodni specjalistycznej. Jeżeli wynik jest prawidłowy, to na następne badanie mammograficzne w ramach programu należy zgłosić się po 2 latach, chyba że na otrzymanym wyniku badania jest informacja o zgłoszeniu się na badanie za 12 miesięcy.
W trakcie porady na etapie pogłębionej diagnostyki, lekarz w zależności od wskazań medycznych decyduje, które z dostępnych w ramach programu procedur (badań diagnostycznych) należy wykonać w celu postawienia ostatecznego rozpoznania.

Programem nie mogą być objęte kobiety, u których już wcześniej leczyły się z powodu nowotworu piersi o charakterze złośliwym.

Program profilaktyki chorób odtytoniowych, w tym przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)
Etap podstawowy – w ramach poradnictwa antytytoniowego – adresowany jest dla osób powyżej 18 roku życia palących papierosy. Poradnictwo antytytoniowe z diagnostyką i profilaktyką POChP (z wykonaniem spirometrii) adresowane dla kobiet i mężczyzn pomiędzy 40-65 rokiem życia, którzy nie mieli wykonywanych badań spirometrycznych w ramach programu profilaktyki POCHP w ciągu ostatnich 36 miesięcy, u których nie stwierdzono wcześniej przewlekłej obturacyjnej choroby płuc potwierdzonej badaniem spirometrycznym.
Program obejmuje: zebranie wywiadu przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dotyczącego palenia tytoniu i stopnia uzależnienia od nikotyny, badanie przedmiotowe (masa ciała, wzrost, ciśnienie tętnicze krwi) oraz badanie spirometryczne dla osób kwalifikujących się do profilaktyki POCHP, edukację każdego świadczeniobiorcy dotyczących skutków palenia tytoniu, poradę antynikotynowa z zaplanowaniem terapii odwykowej. Po 30 dniach w przypadku niepowodzenia pacjenci ze średnim i wysokim stopniem motywacji do rzucenia palenia kierowani są do etapu specjalistycznego programu.

Etap specjalistyczny – adresowany jest do osób powyżej 18 roku życia uzależnionych od tytoniu, skierowanych z etapu podstawowego programu lub z oddziału szpitalnego oraz zgłaszających się bez skierowania.
Program obejmuje: zebranie wywiadu dotyczącego palenia tytoniu i chorób współistniejących, ocenę informacji zebranych w etapie podstawowym, w przypadku osób skierowanych z etapu podstawowego, przeprowadzenie testów oceniających poziom uzależnienia od tytoniu, motywacji do zaprzestania palenia, depresji, objawów abstynencji, badanie przedmiotowe (masa ciała, wzrost, ciśnienie tętnicze), badanie poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu, badanie spirometryczne, przeprowadzenie edukacji, ustalenie wskazań i przeciwwskazań do terapii grupowej lub indywidualnej oraz farmakologicznej, zaplanowanie schematu leczenia uzależnienia od tytoniu i jego realizacji, możliwość skorzystania z porady telefonicznej.
Terapia grupowa lub indywidualna jest prowadzona przez ok. 3 m-ce, ma na celu wzmocnienie motywacji do zaprzestania palenia tytoniu. Badania kontrolne odbywają się po 3, 6 i 12 miesiącach od rozpoczęcia terapii.

Program profilaktyki chorób układu krążenia
Program adresowany do osób, będących w danym roku kalendarzowym w 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu.

Świadczenia w ramach programu udzielane są bez skierowania! 
Udział w ww. programie ma na celu wczesne wykrycie ewentualnych chorób układu krążenia, a tym samym jak najszybsze podjęcie przez lekarza odpowiedniego leczenia.

Program profilaktyki gruźlicy

Gruźlica klasyfikowana jest jako choroba społeczna, a więc związana z warunkami bytowania: życia (mieszkanie, odżywienie), pracy i wypoczynku. Przyczyną rozwoju choroby u zakażonego, jest osłabienie sił obronnych organizmu. Program realizowany jest przez pielęgniarki POZ, w stosunku do osób zadeklarowanych na ich listę adresowany jest dla osób dorosłych które wcześniej w wywiadzie nie miały rozpoznanej gruźlicy.

Świadczenia w ramach programu udzielane są bez skierowania! 

map

Urząd Gminy Parysów

Adres

ul. Kościuszki 28
08-441 Parysów

NIP

826-20-64-241

REGON

711582339

GODZINY PRACY

Pon - Pt: 7:00 - 15:00

Poprawny CSS!