Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie gminy Parysów
7 stycznia 2019

Realizacja projektu pn.

„Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie gminy Parysów”

współfinansowanego z EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parysowie przystąpił do realizacji projektu  „Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie gminy Parysów”. Okres realizacji projektu 01.07.2018-30.06.2020. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Mazowieckiego na lata

2014-2020, Oś Priorytetowa  IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.

Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej.

Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. 

 

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania 13 rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu gminy Parysów oraz 35 dzieci z tych rodzin poprzez zwiększenie dostępności usług społecznych z zakresu wsparcia rodziny w okresie 01.07.2018 – 30.06.2020

Cel szczegółowy:

1.Zwiększenie dostępności usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny w formie placówki   wsparcia dziennego.

2.Poprawa w zakresie posiadanych dysfunkcji, trudności, deficytów.

3.Wzrost kompetencji kluczowych.

Całkowita wartość projektu: 629 780,19 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 585 694,99 PLN

W związku z realizacją projektu pn. „ Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie gminy Parysówod 1 września prowadzona jest  rekrutacja uczestników projektu.  Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt pod numerem Tel. 25 6850142. Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parysowie.


 

Gmina Parysów/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parysowie realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

pn. „Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie gminy Parysów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej

Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

 

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania 13 rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu gminy Parysów oraz 35 dzieci z tych rodzin poprzez zwiększenie dostępności usług społecznych z zakresu wsparcia rodziny w okresie 01.07.2018 – 30.06.2020

 

Całkowita wartość projektu: 629 780,19 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 585 694,99 PLN

 

Szczegóły dostępne w biurze projektu:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Parysowie

ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów, tel. 25 6850142