[email protected] 25 685-53-19 Pon - Pt 7:00 - 15:00
Baner Unia Europejska
Oficjalny serwis Gminy Parysów ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów, mazowieckie
Wywóz odpadów w 2017 r.
7 stycznia 2019

Wywóz odpadów w 2017 r.

miesiąc

Terminy wywozu odpadów komunalnych (zmieszanych i segregowanych) od właścicieli nieruchomości

każdy czwarty czwartek miesiąca

odpady należy wystawić przed posesję o godzinie 07:00

Terminy otwarcia PSZOK

każda druga sobota miesiąca

od godziny 8:00 do 14:00

Parysów, ul. Garwolińska na terenie po kółku rolniczym (przy stacji paliw)

Terminy zbiórki objazdowej zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych oraz opon

odpady należy wystawić przed posesję o godzinie 07:00

Terminy opłat za odbiór odpadów

styczeń

26.01.2017

14.01.2017

 

luty

23.02.2017

11.02.2017

8.02.2017

 

marzec

23.03.2017

11.03.2017

31.03.2017

kwiecień

27.04.2017

8.04.2017

 

 

maj

25.05.2017

13.05.2017

 

czerwiec

22.06.2017

10.06.2017

30.06.2017

lipiec

27.07.2017

8.07.2017

 

sierpień

24.08.2017

12.08.2017

 

wrzesień

28.09.2017

9.09.2017

30.09.2017

październik

26.10.2017

14.10.2017

24.10.2017

 

listopad

23.11.2017

18.11.2017

 

 

grudzień

28.12.2017

9.12.2017

31.12.2017

 

Terminy zbiórki objazdowej zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych oraz opon (odpady należy wystawić przed posesję o godzinie 07:00) – 8 lutego oraz 24 października.

Terminy opłat za odbiór odpadów – 31 marca, 30 czerwca, 30 września oraz 31 grudnia.

Szczegółowy harmonogram wywozu odpadów w 2017 r.

Informacja jak prawidłowo segregować odpady

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Ogólne zasady odbioru odpadów

Odpady z terenu Gminy odbiera firma Ekolider.

Odpady komunalne należy przygotowywać do odbioru w pojemnikach przystosowanych do obsługi przez śmieciarkę lub w workach o pojemności 60 l -120 l.

Odpady należy segregować zgodnie z obowiązującymi zasadami

Baterii, akumulatorów oraz sprzętu elektronicznego i elektrycznego nie wolno wyrzucać do odpadów zmieszanych – są to odpady niebezpieczne. Można je oddać w punktach ich zakupu lub w PSZOK (punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych).

Przeterminowane leki należy wyrzucać do pojemników w aptekach lub w PSZOK.

Mieszkańcy sami wyposażają swoje nieruchomości w pojemniki i worki.

W dniu odbioru odpadów  muszą być one wystawione przed posesję od godziny 07:00 lub musi być zapewniony dostęp do altan śmietnikowych od strony drogi, ulicy.

 

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych  (PSZOK) zlokalizowany przy ul. Garwolińskiej w Parysowie na terenie po kółku rolniczym.

W punkcie przyjmowane są:

1) przeterminowane leki i chemikalia,

2) zużyte baterie i akumulatory,

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

5) odpady budowlane i rozbiórkowe,

6) zużyte opony,

7) popiół.

 

OBOWIĄZKI MIESZKAŃCA DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI ZA ODPADY KOMUNALNE

Właściciel nieruchomości lub jej użytkownik zobowiązany jest do złożenia deklaracji w ciągu 14 dni od wystąpieniu jednej z przesłanek:

― zamieszkaniu na terenie naszej gminy,

― powstaniu odpadów komunalnych.

Składający deklarację dokonuje obliczenia miesięcznej opłaty za odpady komunalne:

1. W przypadku nieruchomości zamieszkałych należy uwzględnić liczbę osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość oraz odpowiednią stawkę opłaty:

– jeżeli osoba będzie prowadzić segregację odpadów stawka od osoby wynosi 6 zł;

– jeżeli osoba będzie oddawać wyłącznie odpady zmieszane – stawka od osoby wynosi 12 zł.

2. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych np. tam, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza opłatę wylicza się wg stawek zapisanych w uchwale Rady Gminy w Parysowie nr XXVI/129/2016 z dnia 28.12.2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

3. W przypadku gdy nieruchomość jest zamieszkała i prowadzona jest w niej działalność gospodarcza miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest sumą wyżej wymienionych opłat.

4. W przypadku domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe tylko przez część roku opłatę wylicza się ryczałtowo stosując stawkę:

  • 75 zł na rok  – jeżeli jest prowadzona segregacja odpadów,
  • 125 zł na rok – jeżeli nie jest prowadzona segregacja odpadów.

Kwota opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych określona zostaje przez mieszkańca w momencie składania deklaracji i obowiązuje do czasu zmiany deklaracji lub zmiany stawki na terenie gminy Parysów.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. W szczególności zgłaszać należy:

– zamieszkanie nowej osoby (np. po zawarciu związku małżeńskiego);

– wyprowadzenie się osoby (należy dołączyć dokument potwierdzający opłacanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w innej Gminie);

– urodzenie dziecka;

– śmierć osoby;

– zmianę adresu zamieszkania osoby/osób;

– zamieszkanie w domu niezamieszkałym dotychczas;

– zamieszkanie w nowym budynku (niezależnie od tego czy został on oddany do użytku czy też nie);

– użytkowanie nieruchomości na cele rekreacyjno – wypoczynkowe;

– podjęcie działalności powodującej powstawanie odpadów komunalnych.

Zgłoszenie następuje poprzez podpisanie nowej deklaracji wraz z wyjaśnieniem, co jest przyczyną zmiany danych.

Jeśli nastąpi zmiana stawki, wówczas Urząd poinformuje mieszkańca o wysokości nowej stawki i kwocie nowej miesięcznej opłaty.

Wpłat dokonujemy na indywidualny numer konta lub w kasie Urzędu Gminy:

1. W przypadku nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne ratalnie w następujących  terminach:

  1. za miesiące styczeń, luty i marzec – do 31 marca;
  2. za miesiące kwiecień, maj i czerwiec – do 30 czerwca;
  3. za miesiące lipiec, sierpień i wrzesień – do 30 września;
  4. za miesiące październik, listopad i grudzień – do 31 grudnia.

​2. W przypadku domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe całą kwotę opłaty w terminie do 30 września.

BARDZO WAŻNE!

ZAŁOGI POJAZDÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE ZOSTAŁY ZOBOWIĄZANE DO PROWADZENIA KONTROLI ODBIERANYCH ODPADÓW W ZAKRESIE POPRAWNOŚCI PROWADZENIA ZADEKLAROWANEJ SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW.

Przypadki braku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, pomimo jej zadeklarowania oraz niewłaściwe prowadzenie segregacji odpadów będzie zgłaszane przez Wykonawcę do Urzędu Gminy Parysów, w celu wszczęcia postępowania nakładającego podwyższenie opłaty.

UWAGI DOTYCZĄCE PRACY FIRMY ODBIERAJĄCEJ ODPADY (NP. O NIEODEBRANIU ODPADÓW) NALEŻY ZGŁASZAĆ DO URZĘDU GMINY NAJPÓŹNIEJ W TERMINIE 2 DNI ROBOCZYCH OD DNIA OSTATNIEJ ZBIÓRKI ODPADÓW.

 

Dokumenty do pobrania:

map

Urząd Gminy Parysów

Adres

ul. Kościuszki 28
08-441 Parysów

NIP

826-20-64-241

REGON

711582339

GODZINY PRACY

Pon - Pt: 7:00 - 15:00

Poprawny CSS!