[email protected] 25 685-53-19 Pon - Pt 7:00 - 15:00
Baner Unia Europejska
Oficjalny serwis Gminy Parysów ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów, mazowieckie
Wystartował konkurs FIO Mazowsze Lokalnie!
12 lutego 2020

Na przełomie lutego i marca 2020  roku po raz 7 wystartuje konkurs dla młodych organizacji i grup nieformalnych z terenu województwa mazowieckiego. Tegoroczna pula środków na mikrodotacje wynosi blisko 400 tys. złotych. Każdy projekt może uzyskać dofinansowanie wysokości od 1 500,00 zł do 5 000,00 zł.

W sobotę, 2 lutego 2020 roku w świetlicy szkolnej Zespołu Placówek Oświatowych w Parysowie  odbyło się spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych z gminy Parysów (Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, Kluby Sportowe)  poświęcone omówieniu założeń konkursu i zainspirowaniu organizacji
i grup nieformalnych z terenu naszej gminy.

Sobotnie spotkanie otworzył Przewodniczący Rady Gminy w Parysowie Marek Bogusz, który wyraził nadzieję na aktywność mieszkańców gminy w pozyskiwaniu środków, w tym w ramach programu „Mazowsze Lokalnie 2020”. Następnie głos zabrali: Bożena Kwiatkowska Wójt Gminy Parysów, która podziękowała za zorganizowanie spotkania Pani Elżbiecie Woźniak – Sionek oraz Panu Hubertowi Pasiakowi ze Stowarzyszenia oraz przybyłym przedstawicielom stowarzyszeń. Dalej powiedziała,  że wspólnie z Urzędem Gminy otwarci jesteśmy na współpracę w zakresie realizacji działań na rzecz lokalnej społeczności; Hubert Pasiak, Prezes Stowarzyszenia Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku – SOKIAL, jednego z operatorów Programu oraz Elżbieta Woźniak – Sionek, długoletni dyrektor instytucji kultury i współpracy z organizacjami pozarządowymi, która aktualnie pracuje w Kancelarii Premiera, Departamencie Społeczeństwa Obywatelskiego.

Jaki jest cel programu?

Głównym celem programu jest wsparcie działań, które inicjują współpracę mieszkańców Mazowsza na rzecz dobra wspólnego. W ramach konkursu, przewidywane jest przyznanie mikrodotacji na projekty, które zakładają współdziałanie mieszkańców, wynikają z konkretnych potrzeb, mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania i mierzalne rezultaty. Ważnym elementem projektów powinno być realizowanie działań wspólnymi siłami mieszkańców i tzw. aktorów lokalnych – przedsiębiorców, samorządów i organizacji społecznych z danej społeczności. Mikrodotacja w wysokości do 5 tyś złotych, ma jedynie wesprzeć inicjatywy oddolnie i pomóc w mobilizacji lokalnej społeczności – mówi Hubert Pasiak, Prezes Stowarzyszenia Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku – SOKIAL, jednego z operatorów programu. Społeczności działające na terenie powiatu garwolińskiego są coraz aktywniejsze. Widać to choćby po powstających kołach gospodyń wiejskich (w naszej gminie jest 6 kół). Warto pokazać, że przy niewielkim wsparciu i oddolnej mobilizacji mieszkańcy nawet niewielkich miejscowości mają wpływ na swoje otoczenie –dodaje Elżbieta Woźniak – Sionek, która pełni funkcję ambasadora Programu w powiecie garwolińskim.

Organizatorzy spotkania serdecznie dziękują przedstawicielom organizacji pozarządowych z gminy Parysów za aktywny udział w spotkaniu szkoleniowym.

Jakie projekty maja szanse na dofinansowanie?

Tak jak w poprzednich latach uruchomione są trzy ścieżki:

  1. Inicjatywy oddolne –  inicjujące wspólne działania mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Ważnym elementem tych wniosków powinno być wspólne angażowanie obywateli, adekwatne, spójne  działania projektowe prowadzące do  dobra wspólnego oraz trwałość rezultatów.
  2. Wsparcie grup samopomocowych – projekty wspierające działania przeciw wykluczeniu społecznemu i zawodowemu oraz z zakresu wyrównania szans.  W tej ścieżce szanse maja projekty skierowane do osób chorych, z problemami natury psychicznej, społecznej lub do ich najbliższych, którzy razem z nimi borykają się z trudnościami.  Wspierane będą działania niosące nową ofertę lub nowe działania.  Nie będą wspierane typowe formy wsparcia wcześniej już stosowane. 
  3. Rozwój organizacji – to projekty wspierające nowo powstałe organizacje (nie starsze niż 30 miesięcy). Wśród dofinansowanych działań znaleźć się mogą m.in. zakup sprzętu biurowego, sprzętu związanego z merytorycznym obszarem działań organizacji, koszty adaptacji lokalu, oprogramowanie komputerowe, podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy, częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną, poszerzenie zakresu świadczonych usług.

Ogłoszenie Konkursu już wkrótce!

FIO-Mazowsze Lokalnie to minimum formalności. Wniosek ma formę krótkiej fiszki i jest składany w formie elektronicznej. Ocena jest dwuetapowa. Realizatorzy są zapraszani na rozmowy z ekspertami, aby przedstawić swój pomysł na lokalne działanie czy rozwój swojej organizacji.

Operatorów programu „FIO-Mazowsze Lokalnie” wspierają Ambasadorzy, którzy na swoje barki przejmą część działań związanych z m.in. dotarciem do lokalnych grup nieformalnych, aktywnym informowaniu i doszkalaniu potencjalnych beneficjentów. Pracy tej będą służyć inspiratoria, konsultacje i inne formy wsparcia środowisk lokalnych.

Więcej informacji o konkursie na stronie www.mazowszelokalnie.pl

Kontakt telefoniczny: 0801 055 100 lub 22 450 98 73

Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/MazowszeLokalnie

***

Dodatkowe informacje:

„Mazowsze Lokalnie uruchamia energię społeczną”, jest projektem wsparcia dla młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych działających na terenie województwa mazowieckiego. Celem głównym projektu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i obywatelek oraz organizacji pozarządowych w życie publiczne. Jego realizacja ma umożliwić mieszkańcom włączenie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych. Projekt dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Więcej na: www.mazowszelokalnie.pl

***

Stowarzyszenie Europa i My – to niezależna organizacja pożytku publicznego, która od 2002 roku aktywnie pomaga lokalnym społecznościom, finansuje oddolne inicjatywy, promuje wolontariat i wzmacnia trzeci sektor. Do głównych działań stowarzyszenia należy także wspieranie współpracy międzypokoleniowej oraz rozwój aktywności młodzieży, Stowarzyszenie Europa i My posiada status Ośrodka Działaj Lokalnie oraz prowadzi lokalną telewizję internetową GTV Twoja okolica. www. europaimy.org.

Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS – jest niezależną organizacją pozarządową, która wspiera wszelką aktywność obywatelską – w tym organizacje pozarządowe oraz inicjatywy społeczne – w ich działaniach na rzecz dobra publicznego. BORIS podejmuje działania zarówno na poziomie lokalnym, jak i na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Celem prowadzonych inicjatyw jest wspomaganie rozwoju lokalnych organizacji, a przez to – rozkwit małych lokalnych społeczności. wwwboris.org.pl

Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku – SOKIAL – jest organizacją pozarządową, która realizuje i wspiera oddolne inicjatywy obywatelskie oraz animuje współpracę trzech sektorów: publicznego, biznesowego oraz społecznego na rzecz dobra wspólnego. Członkowie stowarzyszenia działają w przekonaniu, że społeczności lokalne posiadają potencjał do rozwiązywania swoich problemów. W samoorganizującym się społeczeństwie widzi główny motor prorozwojowy, który wspierać powinny działania instytucji publicznych. www.krzesk.

map

Urząd Gminy Parysów

Adres

ul. Kościuszki 28
08-441 Parysów

NIP

826-20-64-241

REGON

711582339

GODZINY PRACY

Pon - Pt: 7:00 - 15:00

Poprawny CSS!