Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
7 stycznia 2019

Projekt „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Parysów”.

Ogólnym założeniem projektu jest przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Parysów, co bezpośrednio wpłynie na zwiększenie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego Gminy (na wypadek awarii) oraz spowoduje zmniejszenie kosztów zużycia energii, przysparzając korzyści ekonomiczne. Projekt obejmuje następujące budynki użyteczności publicznej: budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie, budynek Urzędu Gminy w Parysowie oraz budynek Szkoły Podstawowej w Woli Starogrodzkiej. W projekcie zaplanowano poniższe działania: ocieplenie ścian styropianem, ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji i dachu wełną mineralną i/lub styropapą, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, budowa źródła ciepła, w tym budowa lub wymiana instalacji grzewczej do ogrzewania budynku oraz na cele przygotowania c.w.u. z instalacjami ciepłej wody, cyrkulacji i pełną automatyką, wraz z montażem zaworów termostatycznych z głowicami i regulacją instalacji. Projekt obejmuje także wymianę opraw żarówek. W projekcie zostaną zainstalowane odnawialne źródła energii: pompy ciepła jako źródło ciepła, w tym na cele c.w.u. oraz montaż instalacji fotowoltaicznej.

Celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Parysów.

Realizacja projektu przyczyni się w szczególności do ograniczenia degradacji lokalnego środowiska w wyniku zmniejszenia udziału emisji zanieczyszczeń (w tym C02) do powietrza w Gminie Parysów. Podjęte działania spowodują zmniejszenie zużycia energii i paliw w sektorze publicznym (w budynkach użyteczności publicznej) w Gminie Parysów poprzez zastosowanie najnowszych technologii pozwalających na efektywne i oszczędne korzystanie z energii cieplnej oraz poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii, które jednocześnie zwiększą bezpieczeństwo energetyczne Gminy Parysów. Przedsięwzięcie zmniejszające zużycie energii wpłynie na ograniczenie kosztów jej zużycia, a w następstwie przyczyni się do wystąpienia oszczędności ekonomicznych w budżecie Gminy.

Kompleksowo realizowana inwestycja przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie potrzeb modernizacyjnych w przyszłości oraz zmniejszenie kosztów związanych z wytwarzaniem energii w Gminie Parysów. Ponadto, projekt realizuje cele długoterminowe i przyczynia się pośrednio do realizacji poniższych celów ogólnych:

  1. Zwiększenie efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji C02 w skali regionu i całego kraju poprzez wsparcie procesu przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w sektorze publicznym,
  2. Zmniejszenie emisyjności gospodarki regionalnej poprzez zmniejszenia zapotrzebowania na energię i paliwa oraz zmniejszenie strat zużycia energii,
  3. Wsparcie procesu inteligentnego zarządzania energią z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym,
  4. Promowanie niskoemisyjności, oszczędności energii i efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych (odnawialnych źródeł energii),
  5. Rozwój i promocja niskoemisyjnych źródeł energii oraz technologii niskoemisyjnych,
  6. Poprawa lokalnego bezpieczeństwa energetycznego,
  7. Wzmocnienie polityki zrównoważonego rozwoju (energetycznego i niskoemisyjnego) środowiska na Mazowszu, poprzez wzrost efektywności energetycznej, większe wykorzystanie źródeł odnawialnych na terenie województwa mazowieckiego, co przyczyni się do zmniejszenia emisji C02 i realizacji zobowiązań wynikających z pakietu klimatyczno-energetycznego.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 398 042,98 zł.

Wartość dofinansowania pochodząca ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1 918 434,38 zł.