[email protected] 25 685-53-19 Pon - Pt 7:00 - 15:00
Baner Unia Europejska
Oficjalny serwis Gminy Parysów ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów, mazowieckie
Ogłoszenie
7 stycznia 2019

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W SFERZE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W 2017 ROKU PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I INNE PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Wójt Gminy Parysów działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z póżn. zm.) oraz uchwały nr XXIV/124/2016 Rady Gminy w Parysowie z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia  Programu współpracy Gminy Parysów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Parysów w 2017 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej adresowany do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

 

I. Rodzaj zadania publicznego.

Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Parysów, w tym:

1) działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,

2) organizowanie przedsięwzięć z zakresu kultury fizycznej,

3) udział w rozgrywkach i imprezach sportowych.

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Parysów w 2017 roku wynosi  50 000 zł.

 

III. Zasady przyznawania dotacji.

1. W otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z póżn. zm.)

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie lub przesłanie oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300).

3. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem wsparcia.

5. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.

6. Podstawą do realizacji zadania będzie podpisana przez strony umowa.

7. O dotację na realizację zadań publicznych mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem, że ich cele statutowe zgodne są z dziedziną, w której zadania będą realizowane.

 

IV. Terminy i warunki realizacji zadania publicznego.

1. Okres realizacji zadania publicznego rozpoczyna się  w dniu zawarcia umowy o wykonanie zadania publicznego i kończy się  dnia 15 grudnia 2017 r.

2. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofertach.

 

V. Termin składania ofert.

1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku” w Sekretariacie Urzędu Gminy w Parysowie, 08-441 Parysów, ul. Kościuszki 28, do dnia 31.03.2017 r. do godz. 15.00

2. O zachowaniu terminu decydować będzie data złożenia oferty, bądź – w razie przesłania oferty listem – data wpływu.

3. Oferta powinna być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300).

4. Do oferty należy dołączyć kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

5. Każda rubryka oferty musi być wypełniona, jeżeli pytanie nie dotyczy wnioskodawcy lub zadania przedstawionego w ofercie należy wpisać: „nie dotyczy” Nie można zmieniać kolejności rubryk. Ofertę podpisują osoby reprezentujące oferenta (w przypadku braku pieczątki imiennej osoby reprezentujące oferenta podpisują się pełnym imieniem i nazwiskiem z podaniem pełnionej funkcji), przy podpisach należy umieścić pieczęć oferenta (organizacji).

 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert i termin dokonywania wyboru ofert.

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.04.2017 r. o godz. 8.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Parysowie. Przy otwarciu ofert mogą być obecne wszystkie podmioty ubiegające się o dotacje. Przy rozpatrywaniu złożonych ofert i ich wyborze stosuje się zasady określone w art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.). Złożone oferty podlegają ocenie przez Komisję Konkursową, powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Parysów.

2. Wybór oferty stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy o wykonanie zadania publicznego i otrzymania dotacji w terminie określonym w umowie. Umowa szczegółowo określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego.

3. Zleceniodawcy zobowiązani są m.in. do:

1) prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej środków otrzymanych na realizację zadania,

2) sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie.

4. Jeżeli dotacja zostanie przyznana w wysokości niższej niż wnioskowana, oferent może dokonać zmniejszenia zakresu rzeczowego kosztorysu lub odstąpić od podpisania umowy.

W terminie 3 dni od zawiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu, oferent, któremu przyznano dotację w wysokości niższej od wnioskowanej, jest zobowiązany do dostarczenia:

1) zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania publicznego,

2) zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów,

3) zaktualizowanych przewidywanych źródeł finansowania zadania publicznego.

5. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy, oferent jest zobowiązany do zawiadomienia Wójta Gminy Parysów o swojej decyzji w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu. Brak zawiadomienia o odstąpieniu od zawarcia umowy lub niedostarczenie zaktualizowanego harmonogramu, zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów oraz zaktualizowanych przewidywanych źródeł finansowania skutkować będzie anulowaniem dotacji.

6. Kryteria wyboru ofert:

1) koszt realizacji zadania,

2) standard miejsca, bazy i wyposażenia,

3) kwalifikacje kadry odpowiedzialnej za realizacje zadania,

4) źródła finansowania zadania.

7. Odrzuceniu podlega oferta:

1) złożona po terminie,

2) niekompletna lub podpisana przez osoby nieupoważnione,

3) złożona nie na obowiązującym formularzu.

8. Warunki otrzymania dotacji:

1) udzielana dotacja nie może być wykorzystana na:

a) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na oferenta lub osoby z nim zrzeszone,

b) zakup gruntów,

c) działalność gospodarczą,

d) wydatki inwestycyjne.

2) z dotacji mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:

a) zakupu niezbędnego sprzętu sportowego,

b) ekwiwalentu sędziowskiego,

c) zakupu niezbędnych materiałów i usług do realizacji zadania, utrzymanie boisk,

d) zakup nagród rzeczowych,

e) opłat startowych, członkowskich, transferów, ubezpieczenia zawodników,

f) transportu,

g) organizacji zajęć treningowych dla dzieci i młodzieży,

h) prowadzenia księgowości

3) wydatki ponoszone w ramach projektu zostaną uznane za kwalifikowalne, o ile:

a) zostały poniesione w terminie realizacji zadania określonym w zawartej umowie,

b) są niezbędne dla realizacji projektu, a więc mają bezpośredni związek z celami projektu,

c) zostały przewidziane w zatwierdzonym budżecie.

 

VII. Zrealizowane w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wysokość środków publicznych przekazanych na ww. zadania publiczne w roku 2016 wyniosła 50 000 zł.

 

VIII. Postanowienia końcowe.

W trakcie wykonywania zadania zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. Nr 1817 z późn. zm.), upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy w Parysowie mogą dokonywać okresowej kontroli wykonania zadania w zakresie zgodności z postanowieniami umowy o wykonanie zadania, efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania. Podmiot wykonujący zadanie będzie zobowiązany udostępnić kontrolującemu wszelką dokumentację związaną z jego realizacją.

 

 

Wójt Gminy Parysów

/-/ Bożena Kwiatkowska

Załączniki:

1. Zarządzenie Nr 13/2017 Wójta Gminy Parysów z dnia 10 marca 2017 r.

map

Urząd Gminy Parysów

Adres

ul. Kościuszki 28
08-441 Parysów

NIP

826-20-64-241

REGON

711582339

GODZINY PRACY

Pon - Pt: 7:00 - 15:00

Poprawny CSS!