[email protected] 25 685-53-19 Pon - Pt 7:00 - 15:00
Baner Unia Europejska
Oficjalny serwis Gminy Parysów ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów, mazowieckie
OGŁOSZENIE
2 czerwca 2021

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parysów w obrębach geodezyjnych Parysów, Kozłów, Poschła, Starowola

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy w Parysowie Nr XXV/143/2020 z dnia 28 października 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parysów w obrębach geodezyjnych Parysów, Kozłów, Poschła, Starowola, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parysów w obrębach geodezyjnych Parysów, Kozłów, Poschła, Starowola w dniach od 11.06.2021 r. do 02.07.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Parysów w godz. od 8oo do 15 oo.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 01.07.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Parysów o godz. 12 oo.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie, może wnieść uwagi. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Parysów

Uwagi mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Parysów, ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów,
  • za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected],
  • w formie ustnej do protokołu z dyskusji publicznej w Urzędzie Gminy Parysów, pok. Nr 3,

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.07.2021 r.

  • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parysów w obrębach geodezyjnych Parysów, Kozłów, Poschła, Starowola.
  • PROGNOZA ODZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO + ZAŁĄCZNIKI

DOSTĘPNA POD LINKIEM

https://parysow.biuletyn.net/?bip=2&cid=128&id=2008

map

Urząd Gminy Parysów

Adres

ul. Kościuszki 28
08-441 Parysów

NIP

826-20-64-241

REGON

711582339

GODZINY PRACY

Pon - Pt: 7:00 - 15:00

Poprawny CSS!