[email protected] 25 685-53-19 Pon - Pt 7:00 - 15:00
Baner Unia Europejska
Oficjalny serwis Gminy Parysów ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów, mazowieckie
Obwieszczenie Wójta Gminy
7 stycznia 2019

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PARYSÓW 
o wydaniu decyzji o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 r. poz. 23), Wójt Gminy Parysów zawiadamia, że w dniu 13 kwietnia 2016 r. została wydana decyzja o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej nr 130915W na terenie Gminy Parysów, zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 336 i 337 obręb ewidencyjny Żabieniec.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Parysów pokój nr 9 w godzinach pracy urzędu (od 07:00 do 15:00).

Od decyzji, stronom postępowania przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Siedlcach.

Odwołanie można wnosić w terminie 14 dni od daty doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Parysów.

Odwołanie należy składać w formie pisemnej:

–     w siedzibie Urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu,  pokój nr 9 lub

–     wysyłając na adres: Urząd Gminy w Parysowie, ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów.

Zgodnie z art 49 Kpa, powyższe obwieszczenie uznaje się za doręczone Stronom postępowania administracyjnego po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Parysów
/-/ Bożena Kwiatkowska

Powyższą informację umieszcza się na:

  1. Tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Parysowie;
  2. Stronie internetowej Urzędu Gminy w Parysowie (www.parysow,pl);
  3. Na tablicy ogłoszeń u sołtysa wsi Żabieniec.
map

Urząd Gminy Parysów

Adres

ul. Kościuszki 28
08-441 Parysów

NIP

826-20-64-241

REGON

711582339

GODZINY PRACY

Pon - Pt: 7:00 - 15:00

Poprawny CSS!