Konsultacje społeczne
7 stycznia 2019

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.)

Wójt Gminy Parysów 
Zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału

w konsultacjach społecznych

1. Przedmiot konsultacji: Projekt Program Rewitalizacji Gminy Parysów na lata 2016 – 2022

2. Termin prowadzenia konsultacji: Od dnia 05.10.2016r. do dnia 21.10.2016r.

3. Dostępność projektu: Treść Projektu dostępna jest:

1) w formie elektronicznej na stronie internetowej www.parysow.pl w zakładce „Program rewitalizacji”; oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.parysow.pl

2) w formie papierowej w Urzędzie Gminy Parysów pok. 10, w godz. pracy Urzędu.

4. Forma prowadzenia konsultacji: Opinie i uwagi wyrażać można:

1) poprzez ustne zgłoszenie uwag w pok. Nr 10 w godz. pracy Urzędu,

2) poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza konsultacji na adres [email protected], albo złożenie formularza w wersji papierowej w siedzibie Gminy,

3) poprzez zgłaszanie uwag w czasie spotkania, które odbędą się w dniu 14.10.2016 r. w Parysowie (budynek urzędu gminy) w godz. od 10.00-12.00.

Wójt Gminy Parysów
/-/ Bożena Kwiatkowska

Do pobrania:

  1. Program Rewitalizacji dla Gminy Parysów na lata 2016 – 2022 (projekt),
  2. Formularz konsultacji społecznych projektu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Parysów na lata 2016 – 2022”.