[email protected] 25 685-53-19 Pon - Pt 7:00 - 15:00
Baner Unia Europejska
Oficjalny serwis Gminy Parysów ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów, mazowieckie
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Parysów w 2019 roku.
29 stycznia 2019


Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz uchwałą Nr L/268/2018 Rady Gminy w Parysowie z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Parysów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.

Wójt Gminy Parysów

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Parysów w 2019 roku.

Konkurs jest adresowany do podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

I. Rodzaje zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
1. Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Parysów.

2. Środki przeznaczone na realizację zadania  – 45 000 zł.

3. Zadanie będzie realizowane poprzez:

1)  organizowanie zajęć, zawodów, turniejów sportowych i imprez sportowo – rekreacyjnych,

2) uczestnictwo w imprezach sportowych takich jak zawody, turnieje, mistrzostwa itp.,

3)  prowadzenie zespołów  sportowych w różnych grupach wiekowych,

4)  prowadzenie działalności szkoleniowej,

5)  upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie – piłka nożna.


II. Informacja o wysokości środków publicznych przeznaczonych w 2018 roku na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej: dotacja przyznana w 2018 roku wynosiła 42 000 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji:
1. Zasady przyznawania dotacji na realizację przedmiotowego zadania określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)  i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm. ).

2. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zleconego w formie powierzenia zadania, o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym.

3. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.

4. W przypadku przyznania dotacji w kwocie innej niż wnioskowana w ofercie, przed zawarciem umowy, oferent przedkłada zaktualizowany kosztorys i zakres rzeczowy zadania.

5. Złożone oferty ocenia pod względem formalnym i merytorycznym komisja konkursowa i przedkłada wyniki Wójtowi Gminy.

6. Szczegółowe i ostateczne warunki finansowe i rozliczanie zadań reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Parysów  a oferentem.

IV. Termin i warunki realizacji zadania
1. Termin realizacji zadania od daty podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2019 r.

2. Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonego wraz z ofertą harmonogramu realizacji zadania.

3. Warunki realizacji zadania reguluje umowa.

V. Termin składania ofert

1. Oferty na zadanie wymienione w punkcie I należy składać w kopertach z napisem „Konkurs ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Parysów w 2019 roku” w terminie do 19.02.2019 roku, do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Parysowie, ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów lub drogą pocztową na w/w adres. O terminie wpływu nie decyduje data stempla pocztowego, lecz wpłynięcie oferty do sekretariatu Urzędu Gminy w Parysowie.

2. Ofertę należy przygotować na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2057 ).

3. Dodatkowo do oferty należy załączyć:

– aktualny wyciąg z rejestru sądowego lub inne dokumenty potwierdzające wpis do właściwej ewidencji dotyczący statusu prawnego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności (działalność statutowa powinna odpowiadać zadaniu objętemu konkursem),

-kopię statutu poświadczoną za zgodność z oryginałem,

-oświadczenie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

-sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ubiegły rok.

4. Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu.

5. Załączone do oferty kopie dokumentów powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu.

6. Złożenie oferty do konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień ogłoszenia o konkursie.


VI. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.02.2019 roku o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy w Parysowie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w tym samym dniu.

2. Ostateczną decyzję o wyborze ofert, bądź o odmowie przyznania dotacji podejmie Wójt Gminy.

3. Od decyzji w sprawie wyboru oferty i kwoty dotacji podmiotowi biorącemu udział w konkursie nie przysługuje odwołanie.

4. Odrzuceniu podlegają oferty nie spełniające wymogów i warunków zawartych w ogłoszeniu.

5. Wyniki konkursu będą zamieszczone na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w BIP – ie.

VII. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego
1. Do udziału w konkursie zostanie dopuszczony oferent, który spełnia następujące wymagania:

 1. jest organizacją uprawnioną na mocy ustawy do wzięcia udziału w otwartym konkursie ofert,
 2. złożył ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu,
 3. złożył ofertę na drukach wskazanych w niniejszym ogłoszeniu,
 4. dołączył do oferty wymagane załączniki, o których mowa w pkt. V,
 5. działalność statutowa podmiotu odpowiada zadaniu objętemu konkursem ofert,
 6. oferta dotyczy zadań objętych konkursem,
 7. jakość dotychczasowej współpracy z Urzędem Gminy w Parysowie nie budzi zastrzeżeń, w tym formalności składania sprawozdań ( nie dotyczy organizacji przystępujących do konkursu po raz pierwszy).

2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do:

 1. prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej realizowanego zadania,
 2. umożliwienia organowi zlecającemu sprawowanie kontroli realizacji zadania,
 3. zamieszczania w swoich materiałach informacyjnych i reklamowych oraz w dokumentach, 
 4. zapisu o dotowaniu zadania przez Gminę Parysów,
 5. uczestnictwa w uroczystościach organizowanych przy współudziale Gminy,
 6. wykonania zadania z najwyższą starannością.

Wójt Gminy Parysów

/-/ Bożena Kwiatkowska

Do pobrania:

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

map

Urząd Gminy Parysów

Adres

ul. Kościuszki 28
08-441 Parysów

NIP

826-20-64-241

REGON

711582339

GODZINY PRACY

Pon - Pt: 7:00 - 15:00

Poprawny CSS!