[email protected] 25 685-53-19 Pon - Pt 7:00 - 15:00
Baner Unia Europejska
Oficjalny serwis Gminy Parysów ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów, mazowieckie
Informacja o zmianach w gospodarce odpadami komunalnymi na terenie Gminy Parysów
7 stycznia 2021

Urząd Gminy Parysów informuje, że od 1 stycznia 2021 r. segregacja odpadów jest obowiązkowa. Zgodnie z uchwałą nr XXVII/157/2020 Rady Gminy Parysów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty od 1 lutego 2021 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie 23,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniesie 69,00 zł miesięcznie od osoby.

Ponadto ustalono częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 3,00 zł od stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od każdego mieszkańca.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości posiada kompostownik, kompostuje w nim wszystkie bioodpady, nie gromadzi ich w pojemnikach ani workach odbieranych z posesji ani nie przekazuje ich do PSZOK, a chce skorzystać ze zwolnienia zobowiązany jest złożyć nową deklarację przyjmując stawkę opłaty za jedną osobę w wysokości 20,00 zł. Aby skorzystać ze zwolnienia od 1 lutego 2021 r. należy złożyć nową deklarację do 31 stycznia 2021 r. w Urzędzie Gminy Parysów.

Wzór deklaracji został określony uchwałą nr XXVII/162/2020 Rady Gminy Parysów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Druk deklaracji można pobrać w Urzędzie Gminy Parysów oraz na stronie internetowej www.parysow.pl w zakładce gospodarka odpadami komunalnymi.

Deklarację można złożyć w formie papierowej w Urzędzie Gminy Parysów lub wysyłając na adres: ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów lub w formie elektronicznej przez epuap.

Kompostownik przydomowy powinien mieć formę luźnej pryzmy lub być zabudowany ściankami ażurowymi np. drewno, siatka. Podłoże pod kompostownikiem powinno być przepuszczalne, zapewniające swobodny odpływ nadmiaru wody i dostęp do resztek roślinnych mikroorganizmom.

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie posiada kompostownika lub nie kompostuje w nim bioodpadów Wójt Gminy stwierdza w drodze decyzji utratę prawa do zwolnienia. Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa powyżej. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ponadto kontrolowane będzie prowadzenie właściwej segregacji odpadów, która jest obowiązkiem każdego. Firma odbierająca odpady w razie stwierdzenia niewłaściwej segregacji ma obowiązek zrobić dokumentację fotograficzną i przekazać ją do Urzędu Gminy. Wobec właściciela nieruchomości, który nie segreguje odpadów lub robi to w sposób niewłaściwy zostanie wszczęte postępowanie administracyjne mające na celu naliczenie mu zwiększonej trzykrotnie stawki opłaty (69 zł za osobę za miesiąc).

Kontrole będą prowadzone również w PSZOK w Parysowie, dlatego zaleca się, aby właściciel posiadał ze sobą dowód osobisty.

W 2021 r. nie będzie objazdowych zbiórek odpadów wielkogabarytowych, opon samochodowych oraz odpadów elektrycznych i elektronicznych, które należy przekazywać do PSZOK.

Do pobrania:

map

Urząd Gminy Parysów

Adres

ul. Kościuszki 28
08-441 Parysów

NIP

826-20-64-241

REGON

711582339

GODZINY PRACY

Pon - Pt: 7:00 - 15:00

Poprawny CSS!