Informacja o dofinansowaniu
7 stycznia 2019

Gmina Parysów uzyskała dofinansowanie w wys. 90% kosztów kwalifikowanych na opracowanie „Programu rewitalizacji Gminy Parysów na lata 2016 – 2022” w ramach konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie Województwa Mazowieckiego, finansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Pierwszym etapem działań jest opracowanie diagnozy i analiza obszarów wymagających rewitalizacji. Przeprowadzone będą konsultacje i spotkania z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami i wszystkimi interesariuszami zaangażowanymi w proces rewitalizacji naszej Gminy. Opracowanie programu rewitalizacji pozwoli Gminie na podjęcie długofalowych działań, zmierzających do poprawy warunków i jakości życia mieszkańców, zapobieganie dalszej degradacji obszarów, znajdujących się w stanie kryzysowym, jak również umożliwi Gminie ubieganie się o środki finansowe przewidziane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Wójt Gminy Parysów
/-/ Bożena Kwiatkowska