POZYSKANE ŚRODKI POZABUDŻETOWE
7 stycznia 2019


 

Realizacja projektu pn.

„Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie gminy Parysów”

współfinansowanego z EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parysowie przystąpił do realizacji projektu  „Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie gminy Parysów”. Okres realizacji projektu 01.07.2018-30.06.2020. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Mazowieckiego na lata

2014-2020, Oś Priorytetowa  IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.

Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej.

Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. 

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania 13 rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu gminy Parysów oraz 35 dzieci z tych rodzin poprzez zwiększenie dostępności usług społecznych z zakresu wsparcia rodziny w okresie 01.07.2018 – 30.06.2020

Cel szczegółowy:

1.Zwiększenie dostępności usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny w formie placówki   wsparcia dziennego.

2.Poprawa w zakresie posiadanych dysfunkcji, trudności, deficytów.

3.Wzrost kompetencji kluczowych.

Całkowita wartość projektu: 629 780,19 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 585 694,99 PLN

W związku z realizacją projektu pn. „ Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie gminy Parysówod 1 września prowadzona jest  rekrutacja uczestników projektu.  Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt pod numerem Tel. 25 6850142. Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parysowie.


 

Gmina Parysów/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parysowie realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

pn. „Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie gminy Parysów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej

Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

 

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania 13 rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu gminy Parysów oraz 35 dzieci z tych rodzin poprzez zwiększenie dostępności usług społecznych z zakresu wsparcia rodziny w okresie 01.07.2018 – 30.06.2020

 

Całkowita wartość projektu: 629 780,19 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 585 694,99 PLN

 

Szczegóły dostępne w biurze projektu:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Parysowie

ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów, tel. 25 6850142

 
 

Projekt „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Parysów”.

Ogólnym założeniem projektu jest przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Parysów, co bezpośrednio wpłynie na zwiększenie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego Gminy (na wypadek awarii) oraz spowoduje zmniejszenie kosztów zużycia energii, przysparzając korzyści ekonomiczne. Projekt obejmuje następujące budynki użyteczności publicznej: budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie, budynek Urzędu Gminy w Parysowie oraz budynek Szkoły Podstawowej w Woli Starogrodzkiej. W projekcie zaplanowano poniższe działania: ocieplenie ścian styropianem, ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji i dachu wełną mineralną i/lub styropapą, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, budowa źródła ciepła, w tym budowa lub wymiana instalacji grzewczej do ogrzewania budynku oraz na cele przygotowania c.w.u. z instalacjami ciepłej wody, cyrkulacji i pełną automatyką, wraz z montażem zaworów termostatycznych z głowicami i regulacją instalacji. Projekt obejmuje także wymianę opraw żarówek. W projekcie zostaną zainstalowane odnawialne źródła energii: pompy ciepła jako źródło ciepła, w tym na cele c.w.u. oraz montaż instalacji fotowoltaicznej.

Celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Parysów.

Realizacja projektu przyczyni się w szczególności do ograniczenia degradacji lokalnego środowiska w wyniku zmniejszenia udziału emisji zanieczyszczeń (w tym C02) do powietrza w Gminie Parysów. Podjęte działania spowodują zmniejszenie zużycia energii i paliw w sektorze publicznym (w budynkach użyteczności publicznej) w Gminie Parysów poprzez zastosowanie najnowszych technologii pozwalających na efektywne i oszczędne korzystanie z energii cieplnej oraz poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii, które jednocześnie zwiększą bezpieczeństwo energetyczne Gminy Parysów. Przedsięwzięcie zmniejszające zużycie energii wpłynie na ograniczenie kosztów jej zużycia, a w następstwie przyczyni się do wystąpienia oszczędności ekonomicznych w budżecie Gminy.

Kompleksowo realizowana inwestycja przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie potrzeb modernizacyjnych w przyszłości oraz zmniejszenie kosztów związanych z wytwarzaniem energii w Gminie Parysów. Ponadto, projekt realizuje cele długoterminowe i przyczynia się pośrednio do realizacji poniższych celów ogólnych:

  1. Zwiększenie efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji C02 w skali regionu i całego kraju poprzez wsparcie procesu przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w sektorze publicznym,
  1. Zmniejszenie emisyjności gospodarki regionalnej poprzez zmniejszenia zapotrzebowania na energię i paliwa oraz zmniejszenie strat zużycia energii,
  1. Wsparcie procesu inteligentnego zarządzania energią z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym,
  1. Promowanie niskoemisyjności, oszczędności energii i efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych (odnawialnych źródeł energii),
  1. Rozwój i promocja niskoemisyjnych źródeł energii oraz technologii niskoemisyjnych,
  1. Poprawa lokalnego bezpieczeństwa energetycznego,
 1. Wzmocnienie polityki zrównoważonego rozwoju (energetycznego i niskoemisyjnego) środowiska na Mazowszu, poprzez wzrost efektywności energetycznej, większe wykorzystanie źródeł odnawialnych na terenie województwa mazowieckiego, co przyczyni się do zmniejszenia emisji C02 i realizacji zobowiązań wynikających z pakietu klimatyczno-energetycznego.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 398 042,98 zł.

Wartość dofinansowania pochodząca ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1 918 434,38 zł.  


 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Przebudowa ul. Armii Krajowej w Parysowie” mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju poprzez zwiększenie ilości dróg o nawierzchni twardej ulepszonej na obszarze Gminy Parysów, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Przewidywane wyniki operacji: przebudowa drogi gminnej na długości 0,510 km.
Dofinansowanie stanowi 63,63% kosztów kwalifikowalnych operacji.


Informacja o dofinansowaniu

Konsultacje społeczne

Ankieta

Uchwała Nr XXIX/151/2017 Rady Gminy w Parysowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Parysów na lata 2016 – 2020

Załącznik nr 1 – Program Rewitalizacji