[email protected] 25 685-53-19 Pon - Pt 7:00 - 15:00
Baner Unia Europejska
Oficjalny serwis Gminy Parysów ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów, mazowieckie
Rozwój wiedzy i umiejętności
8 czerwca 2021

„Wyższe kompetencje, lepsza przyszłość” – Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Z radością informujemy, że Gmina Parysów/ Zespół Placówek Oświatowych w Parysowie/ Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Starogrodzkiej realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Wyższe kompetencje, lepsza przyszłość”.

Projekt realizowany jest w Zespole Placówek Oświatowych w Parysowie/ Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Starogrodzkiej w okresie od 01 sierpnia 2020 r. do 30 czerwca 2022 r.

Celem głównym projektu jest wyższy poziom kompetencji kluczowych (językowych, matematyczno-przyrodniczych, TIK) oraz postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy 95 uczniów w tym 44 dziewcząt w Zespole Placówek Oświatowych w Parysowie/ Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Starogrodzkiej do 30.06.2022 poprzez objęcie ich ofertą zajęć dodatkowych w okresie od września 2020 do czerwca 2022 r. a także podniesienie kompetencji 25 nauczycieli w tym 19 kobiet wyżej wymienionej szkoły do 30.12.2020 w zakresie:

– metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw,

– doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu,

– stosowania narzędzi TIK w dydaktyce oraz włączanie narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego,

– korzystania z e-produktów w procesie dydaktycznym,

– prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy

poprzez objęcie ich szkoleniami w tym zakresie

W ramach realizacji Projektu zaplanowano: wyposażenie pracowni komputerowej, matematycznej, biologiczno-geograficznej, chemiczno-fizycznej i językowej w Zespole Placówek Oświatowych w Parysowie oraz wyposażenie pracowni komputerowej, matematycznej, przyrodniczej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Platerowie.

Grupę docelową projektu stanowi 118 uczniów oraz 25 nauczycieli.

Dla 118 uczniów/55 dziewcząt Zespołu Placówek Oświatowych w Parysowie i Publicznej Szkoły Podstawowej w woli Starogrodzkiej zorganizowane będą zajęcia edukacyjne wyrównawcze i/lub doskonalące oraz zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022

dla Zespołu Placówek Oświatowych w Parysowie

– zajęcia doskonalące z matematyki

– zajęcia wyrównawcze z matematyki

– zajęcia doskonalące z j. angielskiego

– zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

– zajęcia doskonalące komputerowe

– zajęcia doskonalące z chemii

– zajęcia doskonalące z fizyki

– zajęcia doskonalące z biologii

– zajęcia doskonalące z geografii

– zajęcia rewalidacyjne

– zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

– zajęcia logopedyczne

– zajęcia socjoterapeutyczne

– zajęcia trening umiejętności społecznych

– zajęcia rehabilitacja ruchowa

– zajęcia integracja sensoryczna

dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Starogrodzkiej

– zajęcia wyrównawcze z matematyki

– zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

– zajęcia wyrównawcze z przyrody

– zajęcia doskonalące z języka angielskiego

– zajęcia doskonalące komputerowe

– zajęcia doskonalące z chemii

– zajęcia doskonalące z fizyki

– zajęcia doskonalące z geografii

– zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Dla 25 nauczycieli/ 19 kobiet wyżej wymienionych szkół zorganizowane zostaną szkolenia z zakresu:

 • stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw
 • doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu
 • stosowania narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego
 • prowadzenia procesu indywidualizacji i pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy
 • korzystania z e-produktów w procesie dydaktycznym

Zaplanowano osiągniecie następujących wskaźników:

WSKAŹNIKI REZULTATU:

 1. Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 2;
 2. Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 2;
 3. Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 25;
 4. Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu – 95;
 5. Liczba uczniów, którzy nabyli umiejętności uniwersalne (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej, umiejętności rozwiązywania problemów, myślenia krytycznego) po opuszczeniu programu – 95.

WSKAŹNIKI PRODUKTU:

 1. Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 2;
 2. Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie – 2;
 3. Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie – 118;
 4. Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie – 25;
 5. Liczba nauczycieli objętych wsparciem w zakresie TIK w ramach programu – 15;
 6. Liczba osób objętych szkoleniami/ doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych– 15;
 7. Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) – 2;
 8. Liczba osób z SPE objętych wsparciem 36.

Kwota dofinansowania – 530.511,48 zł; wkład własny – 30.208,00 zł.

map

Urząd Gminy Parysów

Adres

ul. Kościuszki 28
08-441 Parysów

NIP

826-20-64-241

REGON

711582339

GODZINY PRACY

Pon - Pt: 7:00 - 15:00

Poprawny CSS!