Gminny Zarząd OSP
23 listopada 2021

Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Parysowie w dniu 28 listopada 2021 roku.

Kazimierz Sionek podziękował delegatom za zaufanie i wybór na Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Parysowie na kolejną kadencję.

W Zjeździe udział wzięli zaproszeni goście:

  1. Ks. Kanonik Włodzimierz Tendorf  Proboszcz Parafii Parysów.
  2. Waldemar Sabak – Prezes Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Garwolinie.
  3. Elżbieta Woźniak – Sionek,  Asystentka Poseł na Sejm RP Pani Teresy Wargockiej.
  4. Mirosław Walicki – Starosta Powiatu Garwolińskiego.
  5. Tomasz Biernacki – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Garwolinie.
  6. Bożena Kwiatkowska – Wójt Gminy Parysów.
  7. Marek Bogusz – Przewodniczący Rady Gminy w Parysowie, Komendant Gminny OSP RP Gminy Parysów.
  8. Mieczysław Oskroba – Wiceprezes  ZOG ZOSP RP w Parysowie.
  9. Ireneusz Błażejczyk – Wiceprezes  ZOG ZOSP RP w Parysowie.

Skład Zarządu:

1. Kazimierz Sionek

2. Ireneusz Błażejczyk

3. Przemysław Bogusz

4. Marek Bogusz

5. Artur Woźniak

6. Łukasz Matosek

7. Konrad Dziugieł

8. Stanisław Trojanek

9. Emil Kierzkowski

10. Wojciech Łubian

11. Daniel Wilczek

12. Mateusz Belkiewicz

13. Andrzej Jagła

14. Stanisław Piętka

15. Robert Frelek

16. Zdzisław Szeląg

17. Piotr Getler

18. Roman Mazek

19. Mariusz Szostak

Skład Prezydium:

1. Kazimierz Sionek – Prezes

2. Ireneusz Blazejczyk – Wiceprezes

3. Przemysław Bogusz – Wiceprezes

4. Marek Bogusz – Komendant Gminny

5. Artur Woźniak – Zastępca Komendanta Gminnego

6. Łukasz Matosek – Skarbnik

7. Konrad Dziugieł – Sekretarz

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Łukasz Szostak – Przewodniczący

2. Mateusz Piłka – Sekretarz

3. Mirosław Rosłaniec – Członek

Kazimierz Sionek podziękował serdecznie gościom zaproszonym i delegatom za udział w Zjeździe,  życzenia, współpracę i Gratulacje.

Skład Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Parysowie

Prezes                         –  Kazimierz Sionek

Wiceprezes                 – Mieczysław Oskroba

Wiceprezes                 – Ireneusz Błażejczyk

Komendant Gminny   – Marek Bogusz

Sekretarz                    – Stanisław Barbarczyk

Skarbnik                     – Andrzej Frelek s. Jana

Członek Prezydium    – Zdzisław Matosek

Członek Zarządu        – Sławomir Zając

Członek Zarządu        – Artur Woźniak

Członek Zarządu        – Roman Piłka

Członek Zarządu        – Konrad Dziugieł

Członek Zarządu        – Dariusz Pietrasik

Członek Zarządu        – Marcin Metera

Członek Zarządu        – Andrzej Jagła

Członek Zarządu        – Stanisław Piętka

Członek Zarządu       – Stanisław Trojanek

Członek Zarządu       – Krzysztof Kuśmierczyk

 

ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEGO
ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
w Parysowie

odbył  się w dniu 25 czerwca 2016 roku  w Domu Strażaka  w Parysowie przy ul. Sportowej 3.

Porządek obrad Zjazdu

1. Otwarcie zjazdu.

2. Wybór przewodniczącego i prezydium

3. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.

4. Wybór komisji zjazdowych.

5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału.

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału.

7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.

8. Dyskusja.

9. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału Gminnego    OSP RP w Parysowie.
10.  Sprawozdanie Komisji Wyborczej.

11. Zatwierdzenie i wybór składu nowego Zarządu  Oddziału.

12. Zatwierdzenie i wybór Komisji Rewizyjnej Oddziału.

13.Wybór delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego.

14.Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

15. Podjęcie uchwał.

16. Zamknięcie zjazdu.

 

Zjazd otworzył Kazimierz Sionek Prezes ZOG OSP RP w Parysowie i przywitał zaproszonych gości: Ks. Kanonika Włodzimierza Tendorfa  Proboszcza Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Parysowie, Klemensa Ptacha wiceprezesa Zarządu  Oddziału Powiatowego OSP RP w Garwolinie, druhnę Bożenę Kwiatkowską Wójta Gminy Parysów, Stanisława Bryłkę Sekretarza Urzędu Gminy w Parysowie oraz delegatów na Gminny Zjazd. Minutą ciszy i modlitwą za zmarłych uczcili pamięć  druhów.
Na przewodniczącego Zjazdu jednogłośnie został wybrany Kazimierz Sionek, a na Sekretarza Zjazdu Stanisław Barbarczyk oraz wybrano Prezydium Zjazdu.
Sprawozdanie z działalności za okres 5 lat złożył Prezes Kazimierz Sionek. Podziękował za pracę społeczną druhom i ich rodzinom. Komendantowi Powiatowemu PSP w Garwolinie Dariuszowi Sadkowskiemu za szkolenia przeprowadzone dla druhów z jednostek OSP Gminy Parysów. Za udział w uroczystościach religijnych, patriotycznych, kulturalnych i okolicznościowych podziękował wszystkim druhom i księdzu kanonikowi Włodzimierzowi Tendorfowii za duchowe wsparcie słowem Bożym i poświecenie samochodów strażackich.

Zarząd Gminy w dniu 26 kwietnia 2015 roku zorganizował  wyjazd na ogólnopolską  pielgrzymkę strażaków na Jasna Górę, wzięło udział oko 50 strażaków wraz z rodzinami.
W okresie sprawozdawczym medale za zasługi dla pożarnictwa otrzymało około 100 druhów, za wysługę lat około 120 druhów, wzorowy strażak około 50 druhów, a szczególne odznaczenie otrzymał   Andrzej Frelek s. Jana Medal Bolesława Chomicza, a Złoty Znak Związku w 2016 roku otrzymał Andrzej Jagła.

Sprawozdanie  Komisji Rewizyjnej  Oddziału przedstawił Stanisław Piętka Przewodniczący i w imieniu Komisji zaproponował udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Wybrano Komisję Mandatową  Zjazdu w składzie:

1.Krzysztof Baran – Przewodniczący

2.Stanislaw Zawadka – Sekretarz

3.Tadeusz Mucha – Członek

Wybrano Komisję Wyborczą Zjazdu w składzie:

1.Roman Piłka – Przewodniczący

2.Mirosław Rosłaniec – Sekretarz

3. Tomasz Woźniak – Członek

Wybrano Komisję  Uchwał i wniosków Zjazdu w składzie:

1.Artur Woźniak – Przewodniczący

2.Zdzisław Matosek  – Sekretarz

3.Mieczysław Oskroba – Członek

Wybrano Komisję Skrutacyjną Zjazdu w składzie:

1.Mirosław Rosłaniec – Przewodniczący

2.Stanisław Zawadka – Sekretarz

3.Andrzej Frelek s. Mariana

Delegaci jednogłośnie udzielili  absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału Gminnego OSP RP w Parysowie.

Zarząd Oddziału Gminnego    OSP RP w Parysowie na swoim pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się następująco:

1.Prezesem na kolejną kadencje jednogłośnie ponownie został wybrany Kazimierz Sionek

2.Wiceprezes – Mieczysław Oskroba

3.Wiceprezes – Ireneusz Błażejczyk

4.Komendant Gminny – Marek Bogusz

5.Sekretarz – Stanisław Barbarczyk

6.Skarbnik – Andrzej Frelek s. Jana

7.Członek Prezydium – Zdzisław Matosek

8.Członek Zarządu –Sławomir Zając

9. Członek Zarządu – Artur Woźniak

10.Członek Zarządu – Roman Piłka

11.Członek Zarządu – Konrad Dziugieł

12.Członek Zarządu  – Dariusz Pietrasik

13.Członek Zarządu – Marcin Metera

14.Członek Zarządu – Andrzej Jagła

15.Członek Zarządu  – Stanisław Piętka

16.Członek Zarządu – Stanisław Trojanek

17.Członek Zarządu – Krzysztof Kuśmierczyk

Delegatami na Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Garwolinie zostali wybrani:

1.Bożena Kwiatkowska

2.Kazimierz Sionek

3.Andrzej Frelek s. Jana

Klemens Ptach wiceprezes Zarządu  Oddziału Powiatowego OSP RP w Garwolinie podziękował za dobrą współpracę z Zarządem Gminnym OSP i zaproszenie na Zjazd, pogratulował nowo wybranym na czele z Prezesem Kazimierzem Sionkiem. Ks. Włodzimierz Tendorf pogratulował prezesowi Kazimierzowi Sionkowi za wybór na kolejną kadencję oraz całemu nowo wybranemu Zarządowi, dziękując za dotychczasową współpracę. Podziękowanie za współpracę dla druhów oraz gratulacje dla nowo wybranego Zarządu przekazała wójt Bożena Kwiatkowska i sekretarz Urzędu Gminy Stanisław Bryłka. W Zjeździe wzięło udział 26 delegatów, dwóch nieobecnych usprawiedliwionych. Zjazd przebiegał w bardzo miłej atmosferze, owocnej dyskusji i planach na przyszłość.

Opracowała Elżbieta Woźniak – Sionek